Walory krajobrazowe

[Rozmiar: 37825 bajtów]
Gmina Konopnica pełni rolę szybko rozwijającej się strefy podmiejskiej, powiązanej komunikacyjnie i przestrzennie z miastem Lublinem. Widoczny jest stopniowy proces wypierania krajobrazu typowo rolniczego przez krajobraz jednorodzinnych osiedli podmiejskich o charakterze willowym. Elementem najbardziej różnicującym krajobraz gminy jest ukształtowanie terenu i sieć osadnicza. Bliskość położenia gminy w stosunku do miasta Lublina oraz urozmaicona rzeźba i nieskażone środowisko decyduje o jej atrakcyjności dla rozwoju turystyki. Do terenów zróżnicowanych przyrodniczo i krajobrazowo na terenie gminy Konopnica należą:

  • kompleksy leśne Lasu Konopnickiego i lasu w rejonie Radawca oraz kilka mniejszych kompleksów leśnych w północnej i zachodniej części gminy. Mają one charakter lasów mieszanych.
  • dolinki rzeczne: Czechówki i jej dopływów spod Motycza i Konopnicy, źródłowe odcinki Ciemięgi;
  • północna i północno-wschodnia część gminy najbardziej urozmaicona pod względem ukształtowania terenu, charakteryzująca się falistym krajobrazem, urozmaiconym licznymi suchymi dolinami i wąwozami, atrakcyjna dla rozwoju turystyki.
Teren gminy Konopnica nie jest objęty Systemem Chronionego Krajobrazu. Tereny bardziej zróżnicowane krajobrazowo mają lokalną rangą przyrodniczą. Najcenniejsze tereny wskazuje się do ochrony prawnej. Są to: dno doliny Ciemięgi pomiędzy Motyczem Leśnym i Kolonią Miłocin oraz drzewostan olsowy w Motyczu. Szczególnje ochrony wymaga również obszar źródlowiskowy rzek i potoków znajdujących się w zlewni chronionej Bystrzycy i Czechówki.

Na terenie gminy Konopnica istnieje kilka prywatnych stawów rybnych (Konopnica, Uniszowice, Motycz, Kozubszczyzna). W dolinach rzek i na terenach bagnistych w rejonie Konopnicy, Radawca i Motycza planowane są zbiorniki wodne z niezbędną infrastrukturą rekreacyjną. Istotne znaczenie dla rozwoju rekreacji mają te tereny gminy Konopnica, które sąsiadują z Zalewem Zemborzyckim i Starym Lasem. Walory letniskowe mają wsie oparte o kompleksy leśne: Radawiec Duży, Zemborzyce, Stasin, Motycz Leśny i Sporniak. Mogą one stanowić bazę dla wypoczynku weekendowego i codziennego mieszkańców miasta Lublina. Również walory krajobrazowe posiadają wsie wkomponowane w krajobraz zboczy wysokich brzegów dolin rzecznych (część wsi Konopnica, Radawiec, Motycz).

Data opublikowania: 12:17, 2 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności