Projekty Unijne


Dostępny samorząd – granty

Gmina Konopnica otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Dostępny samorząd – granty”,  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość grantu : 100 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności usług świadczonych przez Gminę Konopnica dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób z problemami wzroku, słuchu, poruszania się i z trudnościami poznawczymi.

W ramach grantu planuje się min.:

I. Dostępność architektoniczna

 1. podjazd do wejścia głównego Urzędu Gminy,
 2. oznakowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego,
 3. krzesło ewakuacyjne,
 4. przebudowę punktu obsługi interesanta,

II. Dostępność cyfrowa

 1. usługę doradczą w zakresie dostępności cyfrowej ,

III. Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 1. pętlę indukcyjną stacjonarną,
 2. tyflomapę,
 3. kontrastowe oznaczenie schodów,
 4. opis zadań Urzędu Gminy w języku łatwym do czytania i zrozumienia,
 5. tabliczki przy drzwiach z wypukłym oznaczeniem pokoju, opisem w alfabecie Braille`a i kodem QR,


Organizacja usług transportowych door-to-door Gminy Konopnica

W dniu 15.04.2021 Gmina Konopnica podpisała umowę o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, poprzez uruchomienie usługi door-to-door dla mieszkańców Gminy Konopnica.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług transportowych oraz koncepcją.

Harmonogram

Zał nr 1 koncepcja

Zał nr 2 regulamin

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. Budowa miejsc rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Szerokie

mająca na celu podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości Szerokie poprzez budowę wielofunkcyjnego placu spotkań . Plac zabaw oraz boisko będą bodźcem do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu co przyczyni się do poprawy zdrowia oraz kondycji fizycznej mieszkańców. Altana wraz z grillem pozwoli na samodzielne zorganizowanie spotkań mieszkańców Szerokiego będąc jednocześnie miejscem schronienia w przypadku niesprzyjającej aury.

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Wartość realizowanej operacji : 316 577,60  w tym ze środków EFRROW : 145 905,00

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Kraina wokół Lublina”


„MOBILNY LOF”

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Głusk (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Mobilny LOF”.

Numer Projektu: RPLU.05.06.00-06-0002/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wartość Projektu: 99 925 641, 41 zł
Wydatki kwalifikowalne: 99 925 641, 41 zł, w tym kwota dofinansowania:77 484 810, 24 zł
Cel: Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz LOF, jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikający z rozwoju transportu indywidualnego, a tym samym do poprawy jakości życia. Poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych w ramach LOF przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców działających w jego obszarze i sąsiedztwie. W związku z planowanym dużym wzrostem ilości osób przebywających w obszarze węzłów wzrośnie ilość i rodzaj świadczonych usług a urozmaicony dostęp komunikacyjny przyczyni się bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej.

Lider projektu – Gmina Głusk

Partner nr 1 – Gmina Niemce

Partner nr 2 – Gmina Miejska Świdnik

Partner nr 3 – Gmina Jastków

Partner nr 4 – Gmina Konopnica

Partner nr 5 – Gmina Lubartów

Partner nr 6 – Gmina Miasto Lubartów

Partner nr 7 – Gmina Mełgiew

Partner nr 8 – Gmina Nałęczów

Partner nr 9 – Gmina Niedrzwica Duża

Partner nr 10 – Gmina Wólka

Zakres  projektu dla Gminy Konopnica

 • Węzeł przesiadkowy – stacja PKP Motycz położony w Kozubszczyźnie (zakres prac obejmuje remont budynku PKP Motycz oraz zagospodarowanie otaczającego terenu
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106956L, części drogi gminnej nr 106955L oraz przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252 o łącznej długości ok. 3,6 km,
 • P&R – budowa parkingu w Kozubszczyźnie dla  potrzeb  węzła przesiadkowego w Kozubszczyźnie ( 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych),
 • B&R – budowa „Bike&Ride” w Kozubszczyźnie dla potrzeb węzła przesiadkowego (obejmuje 20 miejsc dla rowerów),
 • Budowa ronda nawrotowego – plac manewrowy dla potrzeb węzła przesiadkowego stacja PKP Motycz, położonego w Kozubszczyźnie,
 • Oświetlenie energooszczędne – 344 szt.

Kluczowe wskaźniki dla całego projektu obejmującego wymienione gminy :

REZULTATY:

 • Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – 42 326
 • Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] – 101 150
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] – 593, 83

PRODUKTY:

 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoba] – 24
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – 1
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – 55,85
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – 304
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – 25
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – 557
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] – 21
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – 8,71
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – 13

www.mapadotacji.gov.pl


„POPRAWA SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ”

W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Jastków (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”.

Numer Projektu: RPLU.13.08.00-06-0002/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wartość Projektu: 41 300 460,66 zł
Wydatki kwalifikowalne: 39 735 272,93 zł, w tym kwota dofinansowania: 31 432 417,10 zł
Cel: Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną LOF.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez odnowę zdegradowanych przestrzeni położonych na terenie LOF poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej, gospodarczej, turystycznej oraz kulturowej. W ramach projektu każda z gmin zamierza przeprowadzić kompleksowe działania w zakresie przestrzeni, zagospodarowania terenu czy adaptacji zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych funkcji.

Gmina Jastków-  lider projektu

Partnerzy projektu :

Gmina Jabłonna

Gmina Strzyżewice.

Gmina Konopnica

Gmina Niedrzwica Duża

Gmina Niemce

Gmina Spiczyn

Gmina Lubartów

Gmina Piaski

Zakres zadań realizowanych w ramach wymienionego projektu  przez Gminę Konopnica

 • Rozbudowa budynków oraz zagospodarowanie terenu w Maryninie na działce Nr 127. Zadanie  realizowane w ramach projektu zakłada rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej oraz rozbudowę garażu , budynków położonych na działce nr 127 w Maryninie . Rozbudowa połączy dwukondygnacyjny budynek świetlicy z dachem kopertowym o małym nachyleniu oraz parterowy budynek garażu z dachem płaskim jednospadowym. Projektowane pomieszczenia dostępne będą z zewnątrz oraz z istniejącej świetlicy. Po realizacji zadania budynki będą stanowiły jeden obiekt , który będzie stanowił zwarta bryłę z połączonymi funkcjami dla OSP, świetlicy wiejskiej, klubu seniora oraz części mieszkalnej (mieszkania socjalne) Realizacja zadania umożliwi prowadzenie  zajęć mających na celu nabywanie  nowych umiejętności, wyrównanie szans edukacyjnych osób pochodzących z terenów wiejskich, organizację zajęć o tematyce skierowanej do osób starszych i samotnych.
 • Rozbudowa budynku ZOZ Motycz oraz zagospodarowanie terenu w Maryninie na działce Nr 40. Działanie umożliwi stworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ośrodka rehabilitacji.
 • Nadbudowa i przebudowa budynku SUR oraz zagospodarowanie terenu w Radawcu Dużym na działce Nr 726/2. Zdewastowany budynek po byłym SUR wymaga wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i CO, wymiany kotłowni, docieplenia budynku, wymiany więźby dachowej na nowe pokrycie, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania przyłącza kanalizacyjnego z nowym szambem, ciągów komunikacyjnych i pieszych, wymiany ogrodzenia. W budynku umieszczona zostanie Filia Biblioteki Gminnej oraz wydzielone dwa mieszkania socjalne.
 • Budowa targowiska wraz z parkingiem i infrastrukturą w Konopnicy .W wyniku realizacji projektu powstanie miejsce dla promocji lokalnych produktów oraz przedsiębiorczości.

 

Kluczowe wskaźniki dla całego projektu obejmującego wymienione gminy:

REZULTATY:

 • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 4

PRODUKTY:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 18
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 13,33
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 16
 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38) [m2] – 49 644

www.mapadotacji.gov.pl

 


  

„Zagospodarowanie terenu zieleni otoczenia Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym” – zadanie wykonane w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013

  

 

img_4580.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w miejscowościach Pawlin, Radawiec Mały, Zemborzyce Wojciechowskie, Zemborzyce Tereszyńskie, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ue.jpg prow.jpg


ue.jpgleader.jpg prow.jpg
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt: Zagospodarowanie placu ćwiczeń OSP Radawiec Duży-boisko, piłkochwyty, ciągi piesze, plac manewrowy, tereny zielone, plac zabaw, altany, ogrodzenie Ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Poprawi ofertę spędzenia wolnego czasu, rozwój turystyki oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”, odpowiada warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
3_3.jpg

Twój pomysł, europejskie pieniądze
dofinansowane.jpg

Projekt pn : Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową w Radawcu Dużym, Radawcu Małym, Pawlinie, Radawczyku Drugim realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI : środowisko i czysta energia Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Kategoria I : Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu wynosi : 2778681,57 PLN Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą : 2273419,98 PLN Z tego dofinansowanie ze środków europejskich : 1553153,41 PLN W wyniku realizacji projektu otrzymaliśmy stację uzdatniania wody w Radawcu Dużym oraz sieć wodociągową o długości 25,13 km Realizacja budowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody to poprawa warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców jest to również bezpieczeństwo zdrowotne poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę .

2_3.jpg
1_5.jpg
dofinansowane.jpg          

Unia Europejska dofinansuje budowę boisk i remonty szkół

Informujemy, że gmina Konopnica otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa w kwocie 1 114 913,92 zł.

 

Dofinansowanie to przeznaczone jest na:

 

– budowę boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej

 

  położonego przy szkole podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich

 

– budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum w Radawczyku Drugim

 

– remont budynku szkoły podstawowej w Motyczu

 

– remont budynku szkoły podstawowej w Radawcu Dużym

Celem projektu jest zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój społeczno-gospodarczy gminy Konopnica oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie i unowocześnienie ogólnodostępnej infrastruktury oświatowo-sportowej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości infrastruktury szkolno-sportowo-rekreacyjnej Gminy Konopnica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

boisko_w_radawczyku_drugim.jpgboisko_w_zemb.ter..jpg

 

         dofinansowane.jpg
Unia Europejska dofinansuje budowę dróg gminnych

 

Informujemy, że gmina Konopnica działając w partnerstwie z gminą Wojciechów, otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy w kwocie  438 856,63 zł.

 

Dofinansowanie to przeznaczone jest na budowę w partnerstwie dróg gminnych na terenie gminy Konopnica Nr 106941L oraz na terenie gminy Wojciechów Nr 106923L Otrzymanie  dofinansowania do budowę dróg spowoduje usprawnienie działania istniejącego układu komunikacyjnego dróg, w tym możliwość komunikacji zbiorowej, poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nastąpi zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz strat związanych z uszkodzeniami pojazdów. Budowa dróg gminnych dla gminy Konopnica i gminy Wojciechów realizowana jest  w ramach projektu „Budowa dróg gminnych Kolonia Palikije-Sporniak-Motycz Leśny w gminach: Konopnica i Wojciechów(Nr 106941L, Nr 106923L) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
dofinansowane.jpg


Unia Europejska dofinansuje zakup samochodu strażackiego

 

Informujemy, że gmina Konopnica (działając w partnerstwie z gminami: Jastków, Niedrzwica Duża, Bełżyce) otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1 „Ochrona i kształtowanie środowiska” Kategoria III: „Bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 2.713.987,10 zł.

 

Dofinansowanie to przeznaczone jest na zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (po jednym dla każdego z gmin-partnerów) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratowniczym i nowoczesnymi środkami łączności. Nasza Gmina przeznaczy zakupiony samochód do OSP Pawlin, jednostki działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

 

Nasza jednostka, jak i jednostki gmin-partnerów należą do sekcji spośród wszystkich OSP województwa lubelskiego, dla których obszar działania należy do najtrudniejszych, najbardziej rozległych, jak również najgęściej zaludnionych. Otrzymanie  dofinansowania do zakupu nowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawlinie spowoduje poprawę skuteczności ratownictwa i zapewnienie pełnej gotowości bojowej jednostki.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawlin realizowany jest w ramach projektu „Zakup wyposażenia dla OSP Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice Duże i OSP Babin należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


             [Rozmiar: 2511 bajtów]                        [Rozmiar: 4420 bajtów]
Rozbudowa o salę gimnastyczną z łącznikiem Szkoły Podstawowej w Zembrzycach Tereszyńskich
 INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ
 UNIĘ EUROPEJSKˇ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
     [Rozmiar: 2511 bajtów]                      [Rozmiar: 4420 bajtów]
Rozbudowa o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem Szkoły Podstawowej w Motyczu – Gmina Konopnica
INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKˇ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Gmina Konopnica rozpoczęła realizację projektu pod nazwą” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stasin Gmina Konopnica I etap” .Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest wykonanie włączenia kanalizacji sanitarnej do kolektora B-8 w Lublinie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Stasin .Całkowita wartość projektu wynosi 2 155 149,67zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 166 365,53 zł i Budżet Państwa 155 515,40 zł .

12 czerwca 2006
 

 

[Rozmiar: 2511 bajtów] [Rozmiar: 4420 bajtów][Rozmiar: 18014 bajtów] [Rozmiar: 16015 bajtów]
Przepompownia ścieków w budowie
[Rozmiar: 19066 bajtów] [Rozmiar: 12953 bajtów]
Przepompownia ścieków Komora pomiarowa
[Rozmiar: 20426 bajtów]
Pomiar ścieków


ue.jpgprow.jpg
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu  poprawę   warunków życia mieszkańców w miejscowościach Pawlin, Radawiec Mały, Zemborzyce Wojciechowskie, Zemborzyce Tereszyńskie,  poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania

 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
img_4580.jpg

.