Urząd

Siedzibą Urzędu Gminy Konopnica jest miejscowość Kozubszczyzna. Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), innymi ustawami szczegółowymi, Statutem Gminy, uchwałami Rady Gminy i oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane Gminie z mocy ustaw a także zadania przejęte w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadania zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. Urząd Gminy jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt Gminy.

Zadaniem Urzędu jest zapewnienie pomocy organizacyjnej organom Gminy w wykonywaniu zadań według ich właściwości.

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

  1. przygotowanie projektów uchwał, sprawozdań, analiz i materiałów na obrady Rady oraz dla potrzeb Wójta,
  2. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  3. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i Komisji Rady,
  4. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  5. realizacja zadań w zakresie obronności kraju i obrony cywilnej na terenie gminy,
  6. prowadzenie postępowania oraz przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w ramach udzielonego przez Wójta upoważnienia i realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji publicznej,
  7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych, Dzienników Urzędowych Województwa Lubelskiego, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz udostępnienie ich do powszechnego wglądu w Urzędzie Gminy,
  8. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych
  9. ścisłe przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw posługują się symbolami:

– Wójt Gminy

– Zastępca Wójta Gminy

– Sekretarz Gminy

– Skarbnik Gminy

– Urząd Stanu Cywilnego

– Referat Finansowy

– Referat Inwestycji i Programów Pomocowych

– Referat ds. Gospodarki Komunalnej

– Referat Edukacji, Kultury i Promocji

– wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich

– wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki mieniem

  komunalnym, handlu i usług

– wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych 

– wieloosobowe stanowisko ds. obsługi organów Gminy

– samodzielne stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego

– geodeta

– wieloosobowe stanowisko ds. budownictwa, architektury i gospodarki przestrzennej

– samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

– samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

– informatyk

– Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych  

– asystent ds. kulturalno-edukacyjnych

– Kierownik kancelarii tajnej

 

Pracownicy Urzędu działają w oparciu o przepisy prawa i są zobowiązani do ich przestrzegania. Każdy pracownik ma obowiązek wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika. Sekretarz Gminy realizuje zadania określone przez wójta w pisemnych upoważnieniach i ponosi przed Wójtem odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań. W przypadku nieobecności Wójta, Sekretarz Gminy pełni zastępstwo, którego zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje wójta. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu są obowiązani służyć gminnej społeczności. Gospodarowanie mieniem publicznym powinno odbywać się w sposób racjonalny z uwzględnieniem szczególnej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym. Roboty budowlane, usługi i dostawy realizowane zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do współdziałania w realizacji zadań Urzędu, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.