Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Konopnica jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz, tel. 815031081,  adres e-mail: [email protected]

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Konopnica jest Iwona Wójcik, adres e-mail: [email protected], adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz.


 

KARTA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-mail: [email protected]
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Iwona Wójcik, adres e-mail [email protected], adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica
 5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Konopnica.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-mail [email protected]
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Iwona Wójcik, adres e-mail [email protected], adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz
 3. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica
 4. Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica
 5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Konopnica