Wnioski


UWAGA – do każdego wniosku/zgłoszenia należy dołączyć podpisaną kartę informacyjną –  do pobrania tu


WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO


Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego


Wniosek o zakup preferencyjny węgla


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 


Uzyskaj numer PESEL – usługa dla cudzoziemców

заяву про надання номеру PESEL – відкрийте файл у новому вікні

Wniosek o nadanie numeru PESEL – pobierz

 


 

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ / WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

 

 


Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

 


obywatel.gov.pl

biznes.gov.pl


 

Budownictwo

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o podział nieruchomości

W N I O S E K o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica.

Wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowo – adresowego

Informacja o terenie

Wniosek o wydanie informacji o rewitalizacji

OŚWIADCZENIE – Zrzeczenie prawa do odwołania

 


 

Czyste powietrze

WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE

 


Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Więcej informacji.

 


 

Dodatek osłonowy

 


 

Drogi


WNIOSEK – o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza i/lub sieci

WNIOSEK – o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

WNIOSEK- W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – BUDOWA ZJAZDU

WNIOSEK – W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – BUDOWA SIECI I/LUB PRZYŁĄCZY

 


 

Działalność gospodarcza

CEIDG

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2023

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- jednorazowe zezwolenie

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- stałe zezwolenie

 


 

Edukacja

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów

 


Fotowoltaika

DEKLARACJA dotycząca udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznej


 

Gospodarka komunalna (wodno ściekowa)

Wniosek na odprowadzanie ścieków

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego

Wniosek o zamiar eksploatacji biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 


 

Ochrona środowiska

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o dofinansowanie usunięcia i odbioru odpadów zawierających azbest

Zmiana przepisów dot. wycinki drzew

Wzór zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa – nie związane z działalnością gospodarczą

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- związane z działalnością gospodarczą

Wniosek o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.”

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgłoszenie wywrotu / złomu, drzewa / krzewu

Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji na terenie Gminy Konopnica

 


 

Podatki

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IL-1 INFORMACJA O LASACH

IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

IR-1 INFORMACJA NA PODATEK ROLNY

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZDN-1ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZDR-1ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 


 

Psy

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

 


 

Solary

DEKLARACJA dotycząca udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji solarnej

 


Transport

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wniosek o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom

Wniosek o weryfikację licencji