Wnioski

UWAGA – do każdego wniosku/zgłoszenia należy dołączyć podpisaną kartę informacyjną –  do pobrania tu

 


obywatel.gov.pl

biznes.gov.pl


 

Budownictwo

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica.

Wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowo – adresowego

Informacja o terenie

 


 

Czyste powietrze

WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE

 


 

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

 


 

Dodatek osłonowy

 

 


Dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 


 

Drogi


WNIOSEK – o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza i/lub sieci

WNIOSEK – o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

WNIOSEK- W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – BUDOWA ZJAZDU

WNIOSEK – W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – BUDOWA SIECI I/LUB PRZYŁĄCZY

 


 

Działalność gospodarcza

CEIDG

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2021

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- jednorazowe zezwolenie

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- stałe zezwolenie

 


 

Edukacja

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów

 


 

Gospodarka komunalna (wodno ściekowa)

Wniosek na odprowadzanie ścieków

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego

Wniosek o zamiar eksploatacji biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 


 

Ochrona środowiska

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o dofinansowanie usunięcia i odbioru odpadów zawierających azbest

Zmiana przepisów dot. wycinki drzew

Wzór zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa – nie związane z działalnością gospodarczą

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- związane z działalnością gospodarczą

Wniosek o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.”

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgłoszenie wywrotu / złomu, drzewa / krzewu

 


 

Podatki

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O GRUNTACH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 


 

Psy

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

 


 

Transport

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wniosek o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom