Strategia rozwoju gminy Konopnica


 

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ DO STRATEGII ROZWOJU GMINY KONOPNICA DO ROKU 2030

 


 

Analiza ex-ante STRATEGII ROZWOJU GMINY KONOPNICA DO ROKU 2030

 


 

Uchwała NR XLV/268/2022 Rady Gminy Konopnica z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Konopnica do roku 2030

 


 

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: Strategia Gminy Konopnica do roku 2030

 


 

Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Konopnica do roku 2030

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopnica na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559)  art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą nr X/56/2015 Rady Gminy Konopnica z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie procedury określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopnica.

Wójt Gminy Konopnica zarządził konsultacje w sprawie : projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopnica do roku 2030.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków rozwoju w jakich powinna zmierzać gmina  oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 13.04.2022 r. do dnia 17.05.2022 r.

Konsultacje kierowane są w szczególności do mieszkańców gminy Konopnica oraz innych podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj.: sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. A) pisemnej poprzez złożenie opinii i uwag ( osobiście, pocztą itp.) na podstawie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Konopnica, Punkt Obsługi Klienta, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz lub formularza dostępnego na stronie konopnica.eu złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres [email protected]
  2. B) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz mieszkańcami. Spotkanie odbędzie się w czasie trwania konsultacji, szczegółowe informacje zostaną przekazane za pośrednictwem strony internetowej konopnica.eu, oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A.

Wszelkie informacje na temat konsultacji społecznych znajdują się na stronie internetowej www.konopnica.eu zakładka Strategia Rozwoju Gminy , w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka Strategia Rozwoju Gminy oraz w Urzędzie Gminy Konopnica Punkt Obsługi Klienta, Kozubszczyzna 127A w godzinach pracy urzędu.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopnica na lata 2021-2030
  2. Diagnoza Sytuacji Społecznej, Gospodarczej i Przestrzennej do Strategii Rozwoju Gminy Konopnica do roku 2030,
  3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Konopnica do roku 2030,
  4. Formularz uwag,
  5. Karta informacyjna,


Strategia rozwoju