Gospodarka odpadami

• Gospodarka odpadami – BIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja na EPUAP


 

Numer konta do wpłat za odpady komunalne: 14 8735 0007 4000 0008 2000 0660

 


 

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH/ SEGREGOWANYCH/ BIODEGRADOWALNYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA KONOPNICA I – II 2021 r.

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁU GMINA KONOPNICA styczeń 2021 r.

 


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW GMINA KONOPNICA LUTY-GRUDZIEŃ 2020 r.

 


 

Wywóz odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Konopnica w roku 2020 realizuje firma EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka.

 Nowe zasady odbioru odpadów styczeń 2020


www.ekoszyk.mos.gov.pl

 Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2018r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów ko

nalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło –33,74%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2018r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania –7,37%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2018r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100%

 


ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONOPNICA

 


 

PUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH

 


 

 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) na terenie Gminy Konopnica odbywa się w:

  • Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym pod adresem Kozubszczyzna 56A czynnym w każdy poniedziałek tygodnia od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 10:00 do18:00, od 1 października do 31 marca w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 07:00 do 15:00
  • Podczas zbiórki objazdowej tzw. „wystawki” realizowanej przez firmę odbierającą odpady komunalne od mieszkańców zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem,
  • W ramach współpracy z firmą ECO-HARPOON Recykling Sp. z o.o., zbiórka objazdowa 1 raz do roku.

 

 


 

Informujemy, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Konopnica od 1 stycznia 2020 r. wynosi:

  • za odpady zbierane w sposób selektywny bez posiadania kompostownika 20zł/osobę/miesiąc (opłata podstawowa),
  • za odpady zbierane w sposób selektywny z posiadanym kompostownikiem 13zł/osobę/miesiąc (zwolnienie za kompostowanie bioodpadów wynosi 7zł/osobę/miesiąc opłaty podstawowej),
  • w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w dwukrotnej wysokości od jednego mieszkańca tj. 40zł/osobę/miesiąc.

Kwartalną opłatę należy uiszczać do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy
w Poniatowej Nr 14 8735 0007 4000 0008 2000 0660. W tytule przelewu należy wpisać: adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na którą była składana deklaracja, z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”. Wpłat można również dokonywać u sołtysa wsi.INFORMACJA DOTYCZACA ODBIERANIA POPIOŁU

Urząd Gminy Konopnica informuje, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierany jest popiół paleniskowy.
Popiół należy gromadzić w metalowych pojemnikach. W dniu odbioru należy wystawić pojemnik tak aby umożliwić bezproblemowy odbiór odpadu przez firmę. Osoby zainteresowane oddawaniem popiołu (które nie zgłaszały się przy poprzednich odbiorach) proszone są o kontakt pod numerem telefonu 81 5031081 lub 81 5031019 wew.11


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli zamieszkanych nieruchomości z terenu naszej gminy:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 Urząd Gminy Konopnica informuje, że na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Konopnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w miesiącach od maja do września odpady zmieszane i selektywnie zbierane będą odbierane dwa razy w miesiącu.


Pytanie mieszkańca dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Konopnica.

Pytanie: Proszę o odpowiedź, co robić z odpadami z gospodarstwa rolnego, które są odpadami niebezpiecznymi i szkodliwymi: -przepracowany olej silnikowy -filtry oleju -szkodliwe płyny np. hamulcowy -zużyte opony ciągnikowe i rolnicze (pszok odbiera od małych samochodów) -zużyte folie po kiszonkach -sznurki -worki po nawozach -worki na zboże
Odpowiedź: Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz.391): „Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”. Rada Gminy w drodze uchwały przejęła te obowiązki, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych (urzędów, banków, szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących działalność gospodarczą) odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach tzn. podmioty te muszą mieć podpisaną umowę z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Konopnica. Gospodarstwo rolne w części, w której zamieszkuje osoba prowadząca to gospodarstwo oraz jego rodzina klasyfikuje się jako nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Natomiast część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie art.6c ust 1 UCPG nie może być zakwalifikowana do tej kategorii. Przepracowany olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być one zaliczone do kategorii odpadów komunalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie bytowania ludzi. Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia np. przepracowany olej oddany do stacji kontroli pojazdów, opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu ogrodniczego. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został utworzony dla mieszkańców z terenów nieruchomości zamieszkałych i tam można oddawać odpady, które zostaną wytworzone w części mieszkalnej prowadzonego gospodarstwa rolnego.


Regulamin PSZOK