Gospodarka odpadami

• Gospodarka odpadami – BIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja na EPUAP


Od stycznia 2023 roku każda nieruchomość posiada indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne.

Cena za odbiór odpadów komunalnych wynosi:

25,00 zł/ osobę za miesiąc w przypadku oddawania opadów bio.

18,00 zł/ osobę za miesiąc w przypadku posiadania swojego kompostownika.


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW GMINA KONOPNICA 2024r.
Zmiany dotyczące odbioru odpadów remontowo-budowlanych w PSZOK.

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXII/143/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, od 01 kwietnia br. zostają wprowadzone w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych limity wagowe na odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Ustala się limit do 500 kg gruzu oraz pozostałych rozbiórkowych do 1m3 lub 300 kg (np. styropian, karton-gips itp.) z jednego gospodarstwa w danym roku kalendarzowym. Odbiór pozostałych odpadów w PSZOK pozostaje bez zmian. Punkt PSZOK zlokalizowany pod adresem Kozubszczyzna 56A.

Szczegółowe informacje Urząd Gminy Konopnica pod nr tel. 81 47 87 328

 

 


 

Wywóz odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Konopnica w roku 2023 realizuje firma Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Artur Cios z siedzibą ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów

 

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2019 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 50,75%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2019 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,02%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2019 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 73,51%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2020 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 73,51%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2021 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 57,52%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2021 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2021 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 56,00%

 

 


ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONOPNICA

 


 

PUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH

 


 

 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) na terenie Gminy Konopnica odbywa się w:

  • Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym pod adresem Kozubszczyzna 56A czynnym w każdy poniedziałek tygodnia od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 10:00 do18:00, od 1 października do 31 marca w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 07:00 do 15:00
  • Podczas zbiórki objazdowej tzw. „wystawki” realizowanej przez firmę odbierającą odpady komunalne od mieszkańców zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem,
  • W ramach współpracy z firmą ECO-HARPOON Recykling Sp. z o.o., zbiórka objazdowa 1 raz do roku.

 

 INFORMACJA DOTYCZACA ODBIERANIA POPIOŁU

Urząd Gminy Konopnica informuje, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierany jest popiół paleniskowy.
Popiół należy gromadzić w metalowych pojemnikach. W dniu odbioru należy wystawić pojemnik tak aby umożliwić bezproblemowy odbiór odpadu przez firmę. Osoby zainteresowane oddawaniem popiołu (które nie zgłaszały się przy poprzednich odbiorach) proszone są o kontakt pod numerem telefonu 81 5031081 lub 81 5031019 wew.11

 


 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli zamieszkanych nieruchomości z terenu naszej gminy:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 


Pytanie mieszkańca dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Konopnica.

Pytanie: Proszę o odpowiedź, co robić z odpadami z gospodarstwa rolnego, które są odpadami niebezpiecznymi i szkodliwymi: -przepracowany olej silnikowy -filtry oleju -szkodliwe płyny np. hamulcowy -zużyte opony ciągnikowe i rolnicze (pszok odbiera od małych samochodów) -zużyte folie po kiszonkach -sznurki -worki po nawozach -worki na zboże
Odpowiedź: Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz.391): „Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”. Rada Gminy w drodze uchwały przejęła te obowiązki, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych (urzędów, banków, szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących działalność gospodarczą) odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach tzn. podmioty te muszą mieć podpisaną umowę z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Konopnica. Gospodarstwo rolne w części, w której zamieszkuje osoba prowadząca to gospodarstwo oraz jego rodzina klasyfikuje się jako nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Natomiast część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie art.6c ust 1 UCPG nie może być zakwalifikowana do tej kategorii. Przepracowany olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być one zaliczone do kategorii odpadów komunalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie bytowania ludzi. Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia np. przepracowany olej oddany do stacji kontroli pojazdów, opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu ogrodniczego. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został utworzony dla mieszkańców z terenów nieruchomości zamieszkałych i tam można oddawać odpady, które zostaną wytworzone w części mieszkalnej prowadzonego gospodarstwa rolnego.


Regulamin PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :
– w każdy poniedziałek:
od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 1000-1800,
od 1 października do 31 marca w godzinach 900-1700.
– w każdy w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 700 do 1500