Gospodarka odpadami

• Gospodarka odpadami – BIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

www.ekoszyk.mos.gov.pl


Szanowni Mieszkańcy!
Zaczął obowiązywać nowy sposób segregacji odpadów, wspólny dla terenu całego kraju. Na ostateczne dostosowanie się do zasad segregacji mamy czas do końca września br.
Ulotka informacyjna.


Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych VI-XII 2019

Harmonogram wywozu odpadów Gmina Konopnica  X 2018 – XII 2019


HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU Z TERENU GMINY KONOPNICA


ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONOPNICA


Osiągnięty przez Gminę Konopnica poziom recyklingu


Informujemy, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy Konopnica wynosi:

    • za odpady zbierane w sposób selektywny opłata wynosi 8zł/osobę/miesiąc,
  • za odpady zbierane w sposób nieselektywny 16zł/osobę/miesiąc.

Kwartalną opłatę należy uiszczać do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy
w Poniatowej Nr 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na którą była składana deklaracja, z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”. Wpłat można również dokonywać u sołtysa wsi.

 INFORMACJA DOTYCZACA ODBIERANIA POPIOŁU

Urząd Gminy Konopnica informuje, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierany jest popiół paleniskowy.
Popiół należy gromadzić w metalowych pojemnikach. W dniu odbioru należy wystawić pojemnik tak aby umożliwić bezproblemowy odbiór odpadu przez firmę. Osoby zainteresowane oddawaniem popiołu (które nie zgłaszały się przy poprzednich odbiorach) proszone są o kontakt pod numerem telefonu 81 5031081 lub 81 5031019 wew.11


JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?
W GMINIE KONOPNICA


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli zamieszkanych nieruchomości z terenu naszej gminy:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 Urząd Gminy Konopnica informuje, że na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Konopnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w miesiącach od maja do września odpady zmieszane i selektywnie zbierane będą odbierane dwa razy w miesiącu.


Pytanie mieszkańca dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Konopnica.

Pytanie: Proszę o odpowiedź, co robić z odpadami z gospodarstwa rolnego, które są odpadami niebezpiecznymi i szkodliwymi: -przepracowany olej silnikowy -filtry oleju -szkodliwe płyny np. hamulcowy -zużyte opony ciągnikowe i rolnicze (pszok odbiera od małych samochodów) -zużyte folie po kiszonkach -sznurki -worki po nawozach -worki na zboże
Odpowiedź: Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz.391): „Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”. Rada Gminy w drodze uchwały przejęła te obowiązki, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych (urzędów, banków, szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących działalność gospodarczą) odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach tzn. podmioty te muszą mieć podpisaną umowę z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Konopnica. Gospodarstwo rolne w części, w której zamieszkuje osoba prowadząca to gospodarstwo oraz jego rodzina klasyfikuje się jako nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Natomiast część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie art.6c ust 1 UCPG nie może być zakwalifikowana do tej kategorii. Przepracowany olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być one zaliczone do kategorii odpadów komunalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie bytowania ludzi. Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia np. przepracowany olej oddany do stacji kontroli pojazdów, opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu ogrodniczego. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został utworzony dla mieszkańców z terenów nieruchomości zamieszkałych i tam można oddawać odpady, które zostaną wytworzone w części mieszkalnej prowadzonego gospodarstwa rolnego.


Informujemy, iż od 1 lipca 2013r. został uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez firmęEKO-TRANS Sp. z o. o. PSZOK zlokalizowany jest w Kozubszczyźnie 56b (droga obok salonu fryzjerskiego), na działce nr 183/3. Pierwszy odbiór dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbędzie się 03.07.2013r., a następnie zgodnie z Regulaminem PSZOK w każdy poniedziałek w godzinach 9-17

Regulamin PSZOK