Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.

Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji.

W związku z powyższym nałożono nowe obowiązki m.in:

  1. Na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali – złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
  • W terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
  • Nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r.),
  1. Na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:
  • W terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
  • W terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

 

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Konopnica, Punkt Obsługi Klienta (wzór deklaracji dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-30.06.2021.pdf?663 ).

 

Materiały informacyjne dotyczące nowego obowiązku składania deklaracji zawarte są w ulotce poniżej.

Ulotka – CEEB dla właścicieli i zarządców