Gospodarka

ROLNICTWO

Gmina Konopnica posiada bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Około 90 % gleb mieści się w II i III klasie bonitacyjnej. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 2/3 ogólnej powierzchni gminy. Liczba gospodarstw w gminie ogółem wynosi 3175. W gminie Konopnica przeważają gospodarstwa o powierzchni poniżej 5 ha, niewielki procent stanowią gospodarstwa powyżej 15 ha. Działalność rolnicza jest źródłem zarobkowania dla ponad połowy mieszkańców gminy. Dobre warunki do rozwoju rolnictwa pretendują gminę do dostosowania produkcji na potrzeby miasta Lublina. Przy czym proces urbanizacji i nasilający się ruch budowlany wyłącza z użytkowania coraz większe areały bardzo dobrych gleb.

 

Struktura użytkowania ziemi w gminie Konopnica  

Użytki rolne Powierzchnia w ha Powierzchnia w %
Powierzchnia ogółem 9275 100
Użytki rolne razem, w tym: 7947 85,7
Grunty orne 7166 77,3
Sady 338 3,6
Łąki i pastwiska 443 4,8
Lasy 461 4,9
Pozostałe 867 9,3

 

Struktura gospodarstw indywidualnych w gminie Konopnica  

Grupy obszarowe w ha Liczba gospodarstw w szt.
do 2 1829
2 – 5 1014
5 – 7 180
7 – 10 90
10 – 15 47
powyżej 15 13
razem 3398

 

Budynki gospodarcze w gminie Konopnica  

Wyszczególnienie Powierzchnia w m2
Obory 66 963
Stajnie 119
Chlewnie 9 450
Stodoły 145 553
Budynki wielofunkcyjne 78 117
Tunele foliowe 10 365
Szklarnie 10 943

 

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Na terenie gminy rozwija się sadownictwo. Do rejonów o silnych tradycjach sadowniczych należą miejscowości: Motycz i Motycz-Józefin. Znaczną powierzchnię zajmuje również uprawa warzyw, zwłaszcza brokuł i fasolki szparagowej. Część produkcji owocowo-warzywnej jest produkowana na potrzeby miejscowej Chłodni „Agram” z siedzibą w Motyczu. W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów trzody chlewnej i bydła. Na terenie gminy działa Spółdzielnia Usług Rolniczych, która prowadzi obsługę gospodarstw w zakresie usług produkcyjnych. W gminie działa zarejestrowana jedna grupa producencka, zrzeszająca około 30 producentów rolnych.

 

Struktura zasiewów w gminie Konopnica 

Rodzaj zasiewu Powierzchnia zasiewów w ha Powierzchnia zasiewów w %
Zboża, w tym: 3852 63
pszenica 1499 24,5
jęczmień 1380 22,3
Ziemniaki 985 16,1
Buraki Cukrowe 236 3,9
Pastewne 629 10,3
Warzywa 235 3,8

 

Stan pogłowia zwierząt w gminie Konopnica  

Grupa zwierząt hodowlanych Pogłowie zwierząt w sztukach
Bydło ogółem 2775
w tym: krowy 1662
Trzoda chlewna 8254
w tym: lochy 633
Owce 107
Konie 309
Kozy 98
Króliki 605
Drób 32866
Futerkowe 198

 

HANDEL I USŁUGI

W gminie Konopnica zarejestrowanych jest 634 podmiotów gospodarczych, z przewagą małych firm usługowych i handlowych na potrzeby lokalne oraz produkcyjnych. Większość działających podmiotów to firmy jednoosobowe lub kilkuosobowe. Struktura branżowa podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy przestawia się następująco:

· Handel i gastronomia – 45

· Usługi budowlane – 82

· Zakłady rzemieślnicze – 377

· Stolarstwo – 22

· Transport samochodowy – 32

· Handel obwoźny – 45

· Instalatorstwo elektryczne – 12

· Działalność rozrywkowa – 1

· Usługi lekarskie – 1

· Lecznice dla zwierząt – 2

· Pozostałe – 15

 

 

 

Zakłady usługowe i rzemieślnicze świadczą usługi w zakresie produkcji rolniczej i potrzeb bytowych mieszkańców gminy. Handel i usługi skoncentrowane są w sektorze prywatnym. Sklepy wielobranżowe i inne usługi społeczne zlokalizowane są głównie w miejscowościach Konopnica, Motycz i Kozubszczyzna.