O gminie

GMINA KONOPNICA   

Konopnica jest podmiejska gminą położoną na zachodnich peryferiach Lublina, ściśle związana z największą aglomeracją po prawej stronie Wisły. Krajobraz wielkiego miasta zmienia się tu na obraz osiedli domów jednorodzinnych i przechodzi w typowo wiejskie polskie obszary pól, łąk i gospodarstw. Są tutaj także dwa duże kompleksy leśne i kilka mniejszych zagajników, środowisko jest nieskażone, co sprawia, że na terenie gminy chętnie osiedlają się mieszkańcy pobliskiego Lublina. Gmina Konopnica należy do Powiatu Lubelskiego – jednego z 24 powiatów Województwa Lubelskiego. Gmina sąsiaduje od północy z gminą Jastków, od południa z gminą Niedrzwica Duża, od zachodu z gminami: Wojciechów i Bełżyce, od wschodu z miastem Lublinem. Przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S19, która jest częścią zachodniej obwodnicy Lublina oraz linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia-Dorohusk.

LUDNOŚĆ

Według danych z dnia 31 grudnia 2022 r. łączna liczba ludności (osoby zameldowane na pobyt stały) w gminie Konopnica wyniosła 14063 osoby. W stosunku do lat poprzednich zauważyć można znaczny wzrost liczby ludności zamieszkującej Naszą gminę. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 151 osób na km2. Liczba kobiet i mężczyzn wynosi odpowiednio 7149 i 6914, wskaźnik feminizacji wynosi 103. Gminę zamieszkuje 2894 osoby w wieku przedprodukcyjnym, 8597 osób w wieku produkcyjnym i 2572 osoby w wieku poprodukcyjnym, co stanowi odpowiednio 20,58%, 61,13% i 18,29%. Do miejscowości o największej liczbie mieszkańców należą: Motycz – 1900 mieszkańców, Konopnica – 1644 mieszkańców, Radawiec Duży – 1571 mieszkańców i Kozubszczyzna – 991 mieszkańców. W minionym roku na terenie gminy Konopnica zameldowało się łącznie na pobyt stały i czasowy 725 osób. Wymeldowało się 258 osób. Urodziło się 126 dzieci, zmarły 143 osoby. Zmiana stanu cywilnego w związku z zawarciem związku małżeńskiego nastąpiła u 128 osób, ze względu na rozwód u 44 osób, ze względu na zgon współmałżonka u 50 osób. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie nadano 589 Nr Pesel ze statusem UKR. W ostatnich latach zauważa się dynamiczny wzrost liczby mieszkańców osiedlających się we wschodniej części gminy, bezpośrednio sąsiadującą z aglomeracją Lublina.

HANDEL GRUNTAMI

W gminie Konopnica dynamicznie rozwija się handel gruntami. Wynika to z faktu położenia gminy na zachód od miasta Lublina, w pobliżu tras do Warszawy, Nałęczowa i Kraśnika. Tereny te cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lublina. W ostatnich latach prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba właścicieli działek. Największy ruch budowlany występuje w miejscowościach: część Konopnicy (ul. Raszyńska i Kraśnicka), Szerokie, Lipniak. Dość dużym zainteresowaniem cieszą się również rejony Motycza, Motycza Górnego, Uniszowic, Konopnica Pietrzakowizna i Zemborzyce Podleśne. Ceny nieruchomości na terenie gminy Konopnica należą do jednych z najwyższych w rejonie miasta Lublina. Dominującą formą zabudowy jest budownictwo indywidualne, którego rozwój związany jest ze stopniem zamożności oraz indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Na terenie gminy Konopnica działa 12 jednostek OSP, które są zrzeszone w Zarządzie Gminnym Związku OSP.  Łącznie jednostki zrzeszają 394 członków, w tym: 39 kobiet i 355 mężczyzn. Przy dwóch jednostkach działają MDP, zrzeszające 31 członków, w tym 8 dziewcząt i 23 chłopców. Liczba samochodów pożarniczych – 16,  w tym 9 średnich, 2 ciężkie i 5 lekkich. Trzy jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: OSP Pawlin – od 2008 r., OSP Radawiec Duży – od 2018 r. i OSP Kozubszczyzna – od 2019 r.