,,Kraina wokół Lublina”

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o II naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:


Małe projekty

                (limit dostępnych środków – 1 406 000,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1.      Szlaki i obiekty turystyczne

Zakres projektów:

– budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej;

– zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych;

– zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach);

– wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych.

– budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

 

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 370 000,00 zł

 

2.       Sztuka kulinarna KwL

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

 

3.      Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD

Zakres projektów:

– budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych;

– budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych;

– zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych produktów lokalnych

 

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

 

4.      Place zabaw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 259 000,00 zł

 

5.      Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

 

6.      Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu

Zakres projektów:

– promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia;

– kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;

– kultywowanie języka regionalnego i gwary;

– kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

– zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklorystycznych;

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 185 000,00 zł

7.      Publikacje o obszarze LGD

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

 

8.      Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00

9.      Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków 3 624 884,44 zł)

 

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania :Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 

1.       Szlaki i obiekty turystyczne

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 560 000 zł

2.       Renowacja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 96 000,00 zł

3.       Obiekty sportowe przystosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 400 000 zł

4.       Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 068 884,44 zł

5.       Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „KwL”

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 500 000 zł

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków  1 517 855,62 zł)

 

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 

1.       Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 100 000,00 zł

2.       Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 417 855,62 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 470 589,00 zł)

 

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1.       Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 200 000,00 zł

2.       Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 270 589,00 zł

 

      1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                  

od 01 października do 23 października 2013 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,

– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl

– na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,

– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”)

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” ,  „Odnowa i rozwój wsi”. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:

-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt.

-dla „małych projektów”4 pkt.

-dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.

-dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 3 pkt.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013


UWAGA! WAŻNE INFORMACJE DLA  WNIOSKODAWCÓW

W związku z ogłoszonym II/2013 naborem  wniosków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”   w ramach działań : „Małe projekty”, „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  zachęcamy do korzystania z następujących  form wsparcia doradczego i szkoleniowego dotyczącego przygotowywania projektów:

BEZPŁATNE DORZADZTWO

Codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy biura LGD  można skorzystać z bezpłatnego indywidualnego   doradztwa związanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu , informacje można również uzyskać telefonicznie (tel. 81 532 30 65, 81 534 45 28) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: [email protected]

WARSZTATY W BIURZE LGD

– od 19 września do 17 października w każdy wtorek i czwartek  od godz. 15.00 w biurze LGD „Kraina  wokół Lublina” organizowane będą warsztaty z wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach „małych projektów” . Warunkiem realizacji warsztatów jest zgłoszenie się co najmniej 5 uczestników. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa co najmniej 2 dni przed szkoleniem.

SPOTKANIA INFORMACYJNE ORAZ WARSZTATY SZKOLENIOWE W TERENIE

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego lub warsztatów z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działań: „Małe projekty”, „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”   na terenie gmina członkowskich LGD „Kraina wokół Lublina”

Warunkiem realizacji  spotkania lub szkolenia  jest udział w nim co najmniej 8 uczestników oraz wcześniejsze ustalenie terminu i miejsca realizacji z pracownikami biura LGD „Kraina wokół Lublina”

 

Zachęcamy do korzystania z doradztwa oraz szkoleń.

 

   

 

Data opublikowania: 21 sierpnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności