Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Konopnica.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi bardzo ważny element kształtowania polityki ekologicznej naszego kraju. Obecnie jest to jeden z najpoważniejszych problemów. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą obowiązek dostosowania krajowego systemu prawnego do prawa unijnego. Dlatego też ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) sejm RP wprowadził odpowiednie zapisy dotyczące gospodarki odpadami.

   

Znowelizowana ustawa zmienia dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami. Najpóźniej od 1 lipca 2013r. gmina przejmie obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Cel zmiany ustawy:

        objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów,

       zapobieganie wytwarzania odpadów, a jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu odpadów efektywny ich odzysk i recykling,

        maksymalne ograniczenie składowania odpadów, odpady powinny trafiać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),

       wyeliminowanie dzikich wysypisk,

        zlikwidowanie zjawiska palenia odpadów komunalnych w piecach c. o. ,

        nacisk na edukację mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Aby dostosować lokalne prawo  do nowych wymogów Rada Gminy Konopnica podjęła uchwały, wprowadzające nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwsza uchwała dotyczyła przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopnica. Regulamin będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców gminy. Zawarte w nim zapisy kreują nowy model gospodarki odpadami komunalnymi.

Co  oznacza to dla mieszkańców naszej gminy i co z dotychczasowymi umowami?

Od 1 lipca 2013r. gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem odpadów. Nowym systemem zostali objęci mieszkańcy z nieruchomości zamieszkałych. Nie będą oni mogli zawierać już indywidualnych umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne. To gmina wyłoni w przetargu firmę (wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej) z którą następnie podpisze umowę na obsługę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy. Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych muszą wypowiedzieć umowę z firmą, która aktualnie odbiera od nich odpady z okresem wypowiedzenia zgodnym z zapisami zawartymi w umowie.

Po wejściu w życie nowego systemu właściciele zostaną zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów oraz ponoszenia opłat na rzecz gminy za dokonany przez nią odbiór.

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych (podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje i domki letniskowe) będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach na podstawie zawartej umowy z firmą zajmująca się odbieraniem odpadów komunalnych.

Dla nieruchomości zamieszkałych przyjęto metodę naliczania opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za „śmieci” nastąpi na podstawie złożonej deklaracji przez właściciela, który zobowiązany będzie wykazać liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wskazać sposób zbierania odpadów: selektywnie bądź nieselektywnie. Druki trafią do mieszkańców w I kwartale 2013r. oraz będą do pobrania w UG Konopnica bądź ze strony www.konopnica.lubelskie.pl.

 

Opłata miesięczna wynosić będzie:

 8,00 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny („frakcja sucha” nadająca się do odzysku w workach, natomiast „frakcja mokra” w pojemniku),

16,00 zł/osobę za odpady zbierane nieselektywnie (obie frakcje w jednym pojemniku). Opłaty będziemy dokonywać kwartalnie, do 15-stego dnia pierwszego miesiąca kwartału na konto gminy.

 

Gmina jest zobowiązana do osiągania poziomów recyklingu, dlatego tak ważna jest segregacja odpadów. Osoby realizujący obowiązek segregacji odpadów będą płacić mniej. Pamiętajmy, iż selektywna zbiórka to jeden z najważniejszych sposobów ograniczenia ilości składowanych odpadów. Powtórne wykorzystanie lub przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje zastosowanie w życiu codziennym np. z zebranej makulatury wtórnie można wytworzyć opakowania, chusteczki higieniczne, papier gazetowy; z butelek plastikowych otrzymujemy włókno poliestrowe z niego zrobione są m.in. ubrania polarowe.   

Odpady ulegające biodegradacji warto zbierać i kompostować na terenie własnej nieruchomości. Jest to najtańszy i najprostszy sposób zagospodarowania odpadów tego typu. Takie postępowanie to doskonały sposób na uzyskanie kompostu, który można wykorzystać następnie w uprawie roślin. Kompostować możemy: liście, patyki, trawę, odpady z warzyw i owoców, chwasty, resztki z jedzenia. Nie należy kompostować popiołów i chemikaliów.

W ramach funkcjonowania nowego systemu dla mieszkańców zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) do którego mieszkańcy w ramach uiszczonej kwartalnie opłaty będą mogli własnym transportem dostarczać problemowe odpady powstające w gospodarstwach domowych. PSZOK będzie przyjmował  m.in. takie odpady jak: opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, odpady w postaci środków chemicznych, środków ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe oraz odpady selektywnie zebrane. Lokalizacja PSZOK-u zostanie ustalona po przeprowadzeniu postępowania i podpisaniu odrębnej umowy o czym poinformujemy mieszkańców.    

Data opublikowania: 15:00, 18 marca 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności