OGŁOSZENIE

                Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 listopada  2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2014 rok”, Wójt Gminy Konopnica  ogłasza otwarte konkursy oferty na  realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej pn.:

I.

 

Nazwa zadania

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

(zł)

Dodatkowy opis zadania

1

Organizacja biegu przełajowego                    i rajdu rowerowego

4 000

terminy realizacji: rajdu rowerowego: początek maja 2014, bieg przełajowy: koniec czerwca 2014.

2

Organizacja zimowych zajęć ruchowych dla dzieci

8 000

dla grupy co najmniej 30 dzieci                w okresie ferii zimowych 2014, w tym wyjście na basen i lodowisko

3

Piłka nożna dla seniorów

38 000

– propozycja oferenta

4

Popularyzacja wschodnich sztuk walki wśród mieszkańców

5 000

– propozycja oferenta

5

Prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej  dla dzieci i młodzieży

5 000

-propozycja oferenta

II. Zasady przyznawania dotacji:

1.    Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Ocena formalna i merytoryczna ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej na podstawie  zarządzenia Wójta Gminy Nr 144/2009 z dnia  31 grudnia 2009 r. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

5.    Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu przebiegu konkursu i wyłonionych ofert podejmuje Wójt Gminy Konopnica.

6.    Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

7.    Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Konopnica, a podmiotem wskazanym w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej.

8.    Podmiot przystępujący do konkursu może złożyć kilka ofert.

9.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 

III. Termin i ogólne warunki realizacji zadania:

1.     Zadanie winno być wykonane w roku 2014 w terminie od dnia podpisania umowy do 24 grudnia 2014 roku  

2.    środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie: zakupów inwestycyjnych, zakupów gruntów, budynków lub lokali oraz remontów budynków lub lokali,  pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarządowej.

3.    Wszystkie materiały, plakaty, ulotki, zaproszenia, dyplomy itp. powinny być opatrzone logo Gminy Konopnica oraz w miarę możliwości, adnotacją „Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Konopnica w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2014”.  

IV. Termin i warunki składania ofert:

1.     Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica lub przesłać  pocztą na adres: Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127 A, 21-030 Motycz,  w terminie do 14 stycznia 2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

2.    Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęciami oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.

3.    Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy  i jego adres,  tytuł zadania,  adnotację ,,nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.

4.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.01.2014 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica.

5.    W przypadku konieczności złożenia przez oferentów dodatkowych informacji  i wyjaśnień do oferty, wyznacza się 3-dniowy termin uzupełnienia ofert. Podmiot, który nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie, zostaje wykluczony z postępowania konkursowego,  o czym jest informowany pisemnie. 

Data opublikowania: 11:09, 23 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności