Drodzy Mieszkańcy Gminy Konopnica !

Informujemy, iż dnia 21 grudnia 2012r. Rada Gminy Konopnica podjęła uchwały wprowadzające nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  • gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem odpadów od mieszkańców od 1 lipca 2013r., zniesie to obowiązek podpisywania indywidualnych umów. Systemem zostali objęci mieszkańcy z nieruchomości zamieszkałych,
  • przyjęto metodę naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od LICZBY MIESZKAŃCÓW zamieszkujących daną nieruchomość,
  • opłata za „śmieci” nastąpi na podstawie złożonej deklaracji przez właściciela, który zobowiązany będzie wykazać liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (druki trafią do mieszkańców w I kwartale 2013r. oraz będą do pobrania w UG Konopnica).
  • Mieszkańcy będą zobowiązani do segregowania swoich śmieci stąd też opłata miesięczna wynosić będzie:

8,00 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny („frakcja sucha” nadająca się do odzysku w workach, natomiast „frakcja mokra” w pojemniku),

16,00 zł/osobę za odpady zbierane nieselektywnie (obie frakcje w jednym pojemniku). Gmina jest zobowiązana do osiągania poziomów recyklingu, dlatego tak ważna jest segregacja odpadów.

  • dla nieruchomości niezamieszkałych (podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje i domki letniskowe) odbiór odpadów będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach na podstawie zawartej umowy z firmą zajmująca się odbieraniem odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym może zaistnieć konieczność modyfikacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w zakresie metody jak i stawki miesięcznej opłaty. O dalszych działaniach będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

Data opublikowania: 07:52, 10 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności