OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowości: Zemborzyce Tereszyńskie,

    Zemborzyce Wojciechowskie, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Stasin oraz
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 355/12, położoną w miejscowości Motycz

                                                                                                                      

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn.  Dz. U.  z 2012 r.,  poz. 647 ze zm. ), a także art. 39 ust. 1 pkt. 1, art. 40 i art. 41, w związku z  art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopnica:

1) Uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowości: Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Stasin;

2)   Uchwały Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Konopnica z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 355/12, położoną w miejscowości Motycz. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych, sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i/lub opracowywanych do nich prognoz oddziaływania na środowisko. 

Wnioski do planów miejscowych należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127 a, 21-030 Motycz, w terminie do dnia 9 października 2013r. 

   Wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica (adres j.w.) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres poczty elektronicznej email: [email protected]) w terminie do dnia 9 października 2013r. 

Wnioski, o których mowa powyżej powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nazwa obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Konopnica. 

                                                                                                                                                         WÓJT GMINY KONOPNICA

 

 

Data opublikowania: 12:25, 6 września 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności