Najczęściej zadawane pytania…


Najczęściej zadawane pytania w związku z przejęciem od 1 lipca 2013r. przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy:


1.     Czy muszę podpisać umowę z gminą, aby odbierała ode mnie śmieci?
Nie. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobligowany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje będziemy zbierać do końca kwietnia 2013r.). Po przetargu to gmina podpiszę umowę z operatorem na odbiór śmieci od mieszkańców. 

2.     Co mi grozi jeżeli nie złożę deklaracji?
Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3.     Czy gmina rozwiąże za mnie umowę którą mam teraz z firmą na wywóz śmieci?
Nie. Umowy takie też nie wygasają z mocy prawa. Właściciel nieruchomości musi sam rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z firmą.  

4.     Czy dzieci także wpisujemy do deklaracji?
Tak. Dziecko od urodzenia traktowane jest jak każdy inny mieszkaniec gminy wytwarzający odpady. 

5.     Co w przypadku gdy w jednym budynku na nieruchomości jest część zamieszkała oraz część wydzielona na prowadzenie działalności gospodarczej np. sklep?
Gmina będzie odbierała odpady tylko z  nieruchomości zamieszkałych. Należy więc  złożyć deklarację według ilości zamieszkujących osób w budynku a na sklep mieć podpisana umowę na odbiór odpadów np. z dotychczasową firmą. 

6.     Jeżeli w jednym domu mieszka rodzina wielopokoleniowa to czy każdy składa deklarację za swoją rodzinę?
W takim przypadku jeżeli członkowie rodziny są także współwłaścicielami danej nieruchomości to każdy z nich może złożyć odrębna deklarację. Gdy jest jeden właściciel to on jest odpowiedzialny za złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji i uregulowanie opłaty wg. ilości zamieszkujących osób. 

7.     Czy gmina wyposaży mnie w pojemniki?
Ustawa przewiduje, że obowiązkiem właściciela jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina będzie dysponowała ilością ponad 3500szt. pojemników o pojemności 110l . Wyposażymy naszych mieszkańców w takie pojemniki wg. kolejności złożonych deklaracji, aż do wyczerpania zapasów. Mieszkańcy, którzy szybko złożą deklarację dostaną takie pojemniki. 

8.     Jaką opłatę będę ponosił i w jakich terminach?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nalicza za każdą zamieszkała osobę. W przypadku realizowania selektywnej zbiórki jest to 8zł/osobę. Gdy jednak nie chcemy segregować śmieci jest to 16zł/osobę. Liczbę osób z nieruchomości np. 4 (przy selektywnej zbiórce) mnożymy przez 8zł co daje nam 32zł na miesiąc. Wyliczoną kwotę mnożymy przez 3 miesiące (opłata kwartalna) co daje nam 96zł.
Tak wyliczoną opłatę będziemy uiszczać na konto gminy raz na kwartał do 15-go dnia pierwszego miesiąca kwartału. W tytule wpłaty należy podawać imię i nazwisko właściciela oraz dokładny adres nieruchomości. 

9.     Co mam zrobić z gruzem gdy remontuje np. łazienkę?
Gruz budowlany należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych i dostarczać bezpłatnie do PSZOK-u.  Do PSZOK-u bezpłatnie nie będą przyjmowane ilości gruzu wskazujące na pochodzenie z działalności gospodarczej, a także odpady budowlane z nieruchomości gdzie dopiero powstaje budynek mieszkalny. 

10.  Co to jest PSZOK?
PSZOK- Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie uruchomiony od 1 lipca 2013r. w ramach funkcjonowania nowego systemu. Mieszkańcy będą mogli tam w ramach już uiszczonej opłaty dostarczać własnym transportem odpady problemowe a także odpady selektywnie zebrane. PSZOK będzie przyjmował m.in. takie odpady jak: opony, odpady remontowo-budowlane, przeterminowane leki, odpady w postaci środków chemicznych (farby), odpady wielkogabarytowe, odpady elektroniczne oraz odpady zielone (skoszona trawa). 

11.  Co składa się na opłatę „śmieciową”?
Przy kalkulacji wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców, ilość powstających odpadów na terenie gminy, koszty transportu oraz ponoszoną opłatę za śmieci w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), koszt utrzymania PSZOKu,  koszty administracyjne i egzekucyjne, koszty opłaty inkaso. 

12.  Co mam zrobić ze skoszoną trawą jeżeli nie chce jej kompostować na swojej działce?
Trawa jako odpad biodegradowanly powinien być zbierany w sposób selektywny i dostarczany własnym transportem w zakupionych przez siebie workach do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

13.  Na czym będzie polegała segregacja odpadów?
Segregować odpady to znaczy zbierać je jako dwie frakcje: „frakcja sucha” i „frakcja mokra”. Frakcja sucha będzie zbierana systemem workowym i obejmować będzie: papier i makulaturę, opakowania papierowe, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (opakowania typu Tetra Pak) oraz metal. Wszystkie odpady surowcowe w jednym lub kilku workach, nie rozdzielamy na poszczególne frakcje.
Zbieranie pozostałych odpadów będzie odbywało się  jako tzw. ”frakcja mokra” do pojemnika.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki takich odpadów jak: przeterminowane leki, chemikalia, odpady zielone, odpady biodegradowalne, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tego nie wrzucamy do pojemnika ani do worka(!). Możemy oddać do PSZOK-u.

Data opublikowania: 12:32, 12 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności