,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Konopnica”.

Gmina Konopnica serdecznie zaprasza uczniów i dzieci objęte  wychowaniem  przedszkolnym:

  • Szkoły Podstawowej w Stasinie,
  • Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu,
  • Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym,
  • Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Konopnicy,
  • Szkoły Podstawowej im. ks, Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich.

do uczestnictwa w projekcie ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Konopnica”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka i korygowanie wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 60 minut na terenie szkoły w okresie: od 10 kwietnia – 31 grudnia 2023 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).

Uczestnicy zajęć będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz odpowiednie do korygowanych wad postawy. Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w projekcie. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m. in. prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym oraz będą utrwalać prawidłowe nawyki w zachowaniu odpowiedniej postawy. Zajęcia prowadzone będą formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona.

Warunek uczestnictwa. Złożenie deklaracji uczestnictwa przez Rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 1 marca do 17 marca 2023 r.

Kryteria rekrutacji:

1) uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, np. posiadający testy przesiewowe, aktualne badania lekarskie, z których wynika potrzeba uczestnictwa w zajęciach,

2) uczniowie z obniżoną sprawnością fizyczną wynikającą np. z zaburzeń lub dysharmonii rozwoju somatycznego lub motorycznego, przewlekłych zaburzeń stanu zdrowia, a także korzystający
z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów;

3) pozostali uczniowie, dla których zajęcia będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego.

Uwaga! Pierwszeństwo przysługuje uczniom spełniającym kryterium określone w pkt 1.

Data opublikowania: 14:11, 22 lutego 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności