Sprawdź czy Twój dokument jest ważny!

Przepisy dotyczące dowodów osobistych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 34 ustawy, pełnoletnia osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.
W większości przypadków dowód osobisty ważny jest 10 lat. Posługiwanie się dowodem osobistym po upływie terminu jego ważności uniemożliwi załatwienie spraw na poczcie, w urzędzie czy w banku.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 55 przywołanej na początku ustawy osoba uchylająca się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, lub nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego , podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny, która może wynieść do 5.000 złotych, każdorazowo o sankcji za niedopełnienie obowiązku decyduje sąd.
Przypominamy, że posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument także w przypadku zmiany danych w nim zamieszczonych lub kiedy uległ on uszkodzeniu.
Informacje dotyczące wymiany dowodu osobistego udzielane są pod numerem telefonu: 81503 10 81 w.35 lub w Urzędzie Gminy, stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich, pok. nr 17.

Data opublikowania: 10:29, 23 maja 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności