Opieka wytchnieniowa

Gmina Konopnica podpisała umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych, zwanego „Funduszem Solidarnościowym” na dofinansowanie Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł I – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  1. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Gmina realizuje Program w module I poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

  1. a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Usługa wytchnieniowa w module I realizowana będzie:

  1. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.

Na 2019 rok został ustalony limit 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej.

W przypadku wykorzystania limitu istnieje możliwość przedłużenia opieki o kolejne 240 godzin dla osób, których dochody nie przekraczają 350% kryterium dochodowego zgodnie
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) za odpłatnością 50% kosztów realizacji tej usługi zgodnie z regułą:

  • w miejscu zamieszkania 30 zł x 50%= 15 zł odpłatności
  • w domu pomocy społecznej 20 zł x 50% = 10 zł odpłatności.

Pomoc udzielana jest na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę. Do tej formy wsparcia konieczne jest złożenie podania
z uszczegółowionym  zakresem usług, dostarczenie  orzeczenia o niepełnosprawności

lub o stopniu niepełnosprawności i załącznika nr 6 do Programu – Karta oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel, wypełnionego przez lekarza specjalistę – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B, tel. 81 503 22 35

e mail: [email protected] .

Informujemy jednocześnie, że będzie możliwe również uzyskanie wsparcia w ramach modułu III powyższego Programu w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę, specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji (rehabilitacji i dietetyki). Usługa wytchnieniowa w ramach III modułu będzie możliwa do realizacji po podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Konopnica a Powiatem Lubelskim.

 

 Kierownik OPS w Konopnicy

            Grażyna Zawadzka

 

Data opublikowania: 14:53, 8 sierpnia 2019

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności