OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPNICA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPNICA
w sprawie
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Konopnica 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Wójt Gminy Konopnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
Prowadzenie świetlic środowiskowo-terapeutycznych w następujących miejscowościach:
Stasin, Motycz, Konopnica, Zemborzyce Tereszyńskie, Radawiec Duży, Radawczyk Drugi.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udziałem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA PROWADZENIE śWIETLIC śRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNYCH

Na wykonanie zadań przeznacza się dotacje w wysokości: 

Stasin –                                      10.560,00 zł.
Motycz –                                    15.120,00 zł.
Konopnica –                              13.920,00 zł.
Zemborzyce Tereszyńskie –   10.560,00 zł.
Radawiec Duży –                      14.520,00 zł.
Radawczyk Drugi –                  14.520,00 zł. 

Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
W roku 2013 w budżecie Gminy Konopnica na prowadzenie świetlic środowiskowo-terapeutycznych zostały przeznaczone dotacje w łącznej kwocie 79.200,00 zł.
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Prawo ubiegania się o dotacje przysługuje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysków.
Postępowanie konkursowe odbędzie się z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Złożone oferty muszą być zgodne ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonaniem tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać:
         dane na temat podmiotu składającego ofertę,
         opis zadania,
         kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. 

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności- sprawozdanie za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru oraz aktualny statut.
Oferty należy składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy Konopnica w godzinach pracy Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa  publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. od dnia 2.12.2013 roku.
Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 23.12.2014.r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica.
Ocena formalna i merytoryczna ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej przez wypełnienie formularza określonego w zarządzeniu Wójta Gminy Nr 144/2009 oraz poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu określonym w zarządzeniu Wójta Gminy Nr 144/2009.
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
Wójt zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
– zawarcie przed rozpoczęciem realizacji zadania umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207)
– w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana-korekta kosztorysu  projektu. 

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Konopnica lub pod nr telefonu (081) 503-10-81.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA PROWADZENIE śWIETLIC śRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNYCH

Data opublikowania: 10:26, 2 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności