OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Konopnica  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, Wójt Gminy Konopnica  ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego pn.

„Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez nabywanie nowych umiejętności

podczas warsztatów kulturalno – społecznych na rzecz środowiska i społeczeństwa

Gminy Konopnica."

I. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

Konkurs ofert dotyczy powierzenia organizacji zadań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację warsztatów kulturalno-społecznych, w ilości co najmniej 6 godzin tygodniowo, w tym prowadzenie warsztatów rękodzielniczych, ceramicznych i malarskich  w Ośrodku Działań Twórczych w Radawczyku Drugim w  2013 r.  oraz 3 godziny  w tygodniu w Domu Kultury w Motyczu (w tym 1 godzina tygodniowo zajęć ze śpiewu).

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi  35.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1.    Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Ocena formalna i merytoryczna ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej przez wypełnienie formularza określonego w zarządzeniu Wójta Gminy Nr 144/2009 oraz poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu określonym w zarządzeniu Wójta Gminy Nr 144/2009.

3.    Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

6.    Oferty spełniające kryteria formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Konopnica.

7.    Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu przebiegu konkursu i wyłonionych ofert podejmuje Wójt Gminy Konopnica.

8.    Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

9.    Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Konopnica, a podmiotem wskazanym w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej.

10.    Podmiot przystępujący do konkursu może złożyć tylko 1 ofertę.

11.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

III. Termin i ogólne warunki realizacji zadania:

1.     Zadanie winno być wykonane w roku 2013 w terminie od dnia podpisania umowy do 24 grudnia 2013 roku (z wyłączeniem  miesięcy lipiec i sierpień),

2.    środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie: zakupów inwestycyjnych, zakupów gruntów, budynków lub lokali oraz remontów budynków lub lokali,  pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarządowej.

3.    Wszystkie materiały, plakaty, ulotki, zaproszenia, dyplomy itp. powinny być opatrzone logo Gminy Konopnica oraz w miarę możliwości, adnotacją „Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Konopnica w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014”.  

IV. Termin i warunki składania ofert:

1.     Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica lub przesłać  pocztą na adres: Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127 A, 21-030 Motycz,  w terminie do 14 stycznia 2014 r. (decyduje data wpływu).

2.    Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodnośćz oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęciami oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. 

3.    Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy  i jego adres,  tytuł zadania,  adnotację ,,nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.

4.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.01.2014 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica.

5.    W przypadku konieczności złożenia przez oferentów dodatkowych informacji  i wyjaśnień do oferty, wyznacza się 3-dniowy termin uzupełnienia ofert. Podmiot, który nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie, zostaje wykluczony z postępowania konkursowego,  o czym jest informowany pisemnie. 

 

Data opublikowania: 11:12, 23 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności