Odpady Komunalne

Informujemy, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy Konopnica w 2016r.  nie uległa zmianie. Za odpady zbierane w sposób selektywny opłata wynosi 8zł/osobę/miesiąc, przy odpadach zbieranych nieselektywnie 16zł/osobę/miesiąc.

Kwartalną opłatę należy uiszczać do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy
w Poniatowej Nr 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na którą była składana deklaracja, z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”. Wpłat można również dokonywać u sołtysa wsi.

HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU Z TERENU GMINY KONOPNICA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW GMINA KONOPNICA 2016 r.

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2014r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 73,3%

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2014r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 51,5%

INFORMACJA DOTYCZACA ODBIERANIA POPIOŁU

Urząd Gminy Konopnica informuje, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierany jest popiół paleniskowy.
Popiół należy gromadzić w metalowych pojemnikach. W dniu odbioru należy wystawić pojemnik tak aby umożliwić bezproblemowy odbiór odpadu przez firmę. Osoby zainteresowane oddawaniem popiołu (które nie zgłaszały się przy poprzednich odbiorach) proszone są o kontakt pod numerem telefonu 81 5031081 lub 81 5031019 wew.11


Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 27,5%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 21,53%

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli zamieszkanych nieruchomości z terenu naszej gminy:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce.


Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.


Urząd Gminy Konopnica informuje, że na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Konopnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w miesiącach od maja do września odpady zmieszane i selektywnie zbierane będą odbierane dwa razy w miesiącu.

Pytanie mieszkańca dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Konopnica.

Pytanie: Proszę o odpowiedź, co robić z odpadami z gospodarstwa rolnego, które są odpadami niebezpiecznymi i szkodliwymi: -przepracowany olej silnikowy -filtry oleju -szkodliwe płyny np. hamulcowy -zużyte opony ciągnikowe i rolnicze (pszok odbiera od małych samochodów) -zużyte folie po kiszonkach -sznurki -worki po nawozach -worki na zboże
Odpowiedź: Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz.391): „Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”. Rada Gminy w drodze uchwały przejęła te obowiązki, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych (urzędów, banków, szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących działalność gospodarczą) odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach tzn. podmioty te muszą mieć podpisaną umowę z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Konopnica. Gospodarstwo rolne w części, w której zamieszkuje osoba prowadząca to gospodarstwo oraz jego rodzina klasyfikuje się jako nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Natomiast część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie art.6c ust 1 UCPG nie może być zakwalifikowana do tej kategorii. Przepracowany olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być one zaliczone do kategorii odpadów komunalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie bytowania ludzi. Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia np. przepracowany olej oddany do stacji kontroli pojazdów, opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu ogrodniczego. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został utworzony dla mieszkańców z terenów nieruchomości zamieszkałych i tam można oddawać odpady, które zostaną wytworzone w części mieszkalnej prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Informujemy, iż od 1 lipca 2013r. został uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez firmę EKO-TRANS Sp. z o. o. PSZOK zlokalizowany jest w Kozubszczyźnie 56b (droga obok salonu fryzjerskiego), na działce nr 183/3. Pierwszy odbiór dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbędzie się 03.07.2013r., a następnie zgodnie z Regulaminem PSZOK w każdy poniedziałek w godzinach 9-17