Modyfikacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Konopnica

loga_1_1.png


Modyfikacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Konopnica 
Gmina Konopnica realizuje w pięciu szkołach podstawowych projekt „Modyfikacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Konopnica” w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu sfinansowane zostały zajęcia dodatkowe wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny niezbędne do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania w danej szkole.

W ramach zajęć dodatkowych w szkołach objętych wsparciem odbywają się m.in. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, gimnastyki korekcyjnej.

Realizacja projektu trwa od 01 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących metod nauczania, zwiększenia dostępności i podniesienia jakości zajęć rozwijających dzieci oraz zlikwidowania bariery finansowej w dostępie do zajęć dodatkowych.

Data opublikowania: 12:40, 1 września 2011

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności