LGD „Kraina wokół Lublina” (PROW 2014-2020)

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy na nasz obszar trafi 16 000 000 złotych.

Środki na realizację zadań zaplanowanych w LSR zostały następująco podzielone:

Cel ogólny 1. Zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców, w tym osób starszych z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – 3 140 000 zł

Cel ogólny 2. Rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez realizację zintegrowanych działań z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – 4 850 000 zł

Cel ogólny 3. Rozwój gospodarczy obszaru z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – 8 010 000 zł


Rozdysponowanie przyznanych środków odbywać się będzie w trybie ogłaszanych konkursów, z których pierwszy planowany jest jeszcze w bieżącym roku (III kwartał).

Cel ogólny. Przedsięwzięcie  Wnioskodawca  Forma realizacji 
 Cel ogólny 1. Przedsięwzięcie 1.1.1. Warsztaty i szkolenia dla animatorów i liderów
– podnoszenie kompetencji osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę animatorów i liderów społeczności lokalnych
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) Grant
 Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.1.2. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
– organizacja spotkań mających na celu przedstawienie dobrych praktyk z zakresu działalności organizacji pozarządowych z terenu LGD Kraina wokół Lublina
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.2.1. Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
– organizacja zajęć/ warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej. Działanie ma na celu aktywizację mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Preferencje dla przedstawicieli grup defaworyzowanych wymienionych w LSR
 organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
 Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.2.2. Aktywizacja społeczna seniorów
– organizacja szkoleń, warsztatów dla osób powyżej 50 r. życia
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych
-budowa i modernizacja świetlic wiejskich
– budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje świetlic wiejskich
Instytucje kultury
Stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe;
Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys. zł
Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.1.1.Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, kajakowych, narciarskich, konnych, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
– budowa i rozbudowa szlaków turystycznych w celu połączenia ich z już istniejącymi
Stowarzyszenia, fundacje kościoły i związki wyznaniowe, JSFP Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys. zł
Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.1.2. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
Obiekty pełniące funkcje rekreacyjne: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skate parki, boiska wielofunkcyjne itp.
Stowarzyszenia, fundacje kościoły i związki wyznaniowe, JSFP Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys. zł
Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.1 Udział w targach i wystawach
– promocja obszaru LGD KwL podczas targów lub wystaw o zasięgu ogólnopolskim
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.2. Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne
– działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.3. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury
-wyposażenie zespołów oraz wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz promocji działalności
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.4. Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo
– Oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.5. Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych
– działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP Grant
Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności  Osoby fizyczne, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej oraz niepodlegające ubezpieczeniu w KRUS  Podejmowanie działalności gospodarczej
Cel ogólny 3.  Przedsięwzięcie 3.2.1. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności  Podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)  Rozwijanie działalności gospodarczej
Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.2.2. Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji na nowych rynkach, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.
 Podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)  Rozwijanie działalności gospodarczej
Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.3.1. Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego
-przedsiębiorstwo spożywcze, w którym wykonywana jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności a warunkiem koniecznym udostępnianie – podmiotom i producentom zewnętrznym
 Osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)  Wsparcie dla inkubatorów przetwórstwa produktu lokalnego

Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia mogą Państwo uzyskać:

• w Biurze LGD , ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin,
• telefonicznie pod numerami 81 532 30 65, 81 534 45 28,
• na stronie internetowej: www.krainawokollublina.pl
• podczas szkoleń, warsztatów oraz w punktach informacyjnych podczas wydarzeń promocyjnych

Uzyskanie dofinansowania na realizację LSR jest wspólnym sukcesem Lokalnej Grupy Działania i wszystkich mieszkańców, którzy bardzo aktywnie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku włączali się w prace nad strategią.

Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i współpracę.

stopka leader

Data opublikowania: 09:03, 1 lipca 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności