Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Konopnicy

W dniu 20 maja 2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Konopnicy. Miejscem obrad była świetlica w strażnicy OSP w Motyczu Leśnym. Zjazd podsumował działalność w zakresie ochrony przeciw pożarowej w gminie Konopnica w latach 2011-2015 oraz nakreślił program działania na kolejną kadencję. Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego związku Druh Jerzy Sieńko i powitał zaproszonych gości oraz przybyłych strażaków z gminy Konopnica. Na obrady Zjazdu przybyli m. in. ks. kan. Konrad Dobrowolski – kapelan gminny, ks. kan. Stanisław Szatkowski – proboszcz parafii Motycz, ks. Marcin Turowski – zastępca kapelana gminnego, Druh Mieczysław Dziura – Sekretarz ZOP Związku, Druh st. bryg. Mirosław Hałas- były Komendant Miejski PSP w Lublinie, st. kpt. Adam Pietrzak – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  PSP w Bełżycach, Druh Konrad Banach – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Sekretarz Gminy, członkowie ZOP Druh Mirosław Żydek – Wójt Gminy i Druh Piotr Gołębiowski, Druh Andrzej Duda – Przewodniczący Rady Gminy, Małgorzata Sulisz – asystent Wójta ds. kultury, Druh Krzysztof Czępiński – sołtys wsi Marynin, Druhna Sylwia Chochoł – Skocz – sołtys wsi Motycz Leśny, Druh Krzysztof Ostrowski – Zastępca Kierownika USC, Pani Katarzyna Chołojczyk – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Motycz Leśny.

W kolejnym punkcie spotkania uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych od poprzedniego zjazdu działaczy Związku i OSP. Następnie na wniosek Prezesa Zarządu wybrano Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

Przewodniczącym  zjazdu został wybrany Druh Jerzy Wójtowicz, a sekretarzem  Druh Krzysztof Ostrowski. Dalsze obrady prowadził Druh przewodniczący, z pomocą sekretarza. Powołano prezydium zjazdu w składzie: ks. kan. Konrad Dobrowolski, Druh Mieczysław Dziura – Sekretarz ZOP Związku, Druh Mirosław Hałas – były Komendant Miejski PSP, st. kpt. Adam Pietrzak – Dowódca  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  PSP w Bełżycach, członkowie ZOP Związku Druh Mirosław Żydek i Druh Piotr Gołębiewski, Druh Jerzy Sieńko – Prezes ZOGm. Następnie delegaci w drodze głosowania przyjęli porządek i regulamin obrad zjazdu.

W kolejnym punkcie powołano komisje zjazdowe: mandatową i skrutacyjną, wyborczą oraz uchwał i wniosków. Przewodniczący zjazdu poprosił Druha Jerzego Sieńko – Prezesa ZOGm Związku o złożenie sprawozdania z działalności zarządu za okres sprawozdawczy.

Szczegółowe sprawozdanie wygłoszone przez Druha Prezesa oraz Komendanta Gminnego uzupełniała prezentacja informatyczna przygotowana przez Druha Konrada Żydka. W skład oddziału wchodzi 12 jednostek OSP, które zrzeszają w swych szeregach 430 członków. Działają również 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczące 26 członków. Ogółem liczba samochodów pożarniczych w gm. Konopnica – 14 w tym 4 zakupione i pozyskane w ostatniej kadencji. Liczba kierowców OSP – 12 (w tym 2 w OSP Pawlin – należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). W latach 2011-2015 na terenie gminy Konopnica odbyło się wiele uroczystości strażackich, m. in. jubileusze – 60-lecia działalności jednostki OSP Radawiec Duży, 50-lecia OSP Pawlin,

50-lecia OSP Konopnica, 50-lecia OSP Uniszowice, 50-lecia OSP Motycz Leśny, 90-lecia OSP Motycz i 50-lecia OSP Zemborzyce Tereszyńskie. Budżet gminy Konopnica na zadania z zakresu ochrony przeciw pożarowej, oscylował w poszczególnych latach od 473 762 zł w 2015 r. do 848 640 zł w 2013 r. Plan na 2016 r. to 780 093 zł. W 10 OSP wykonano w okresie sprawozdawczym szereg remontów, co poważnie zmieniło wizerunek naszych jednostek. Natomiast w OSP Uniszowice planowana jest gruntowna modernizacja strażnicy w latach 2016-2017. W nowej jednostce OSP Marynin, zawiązanej w 2015 r. świetlica i garaże OSP powstały po byłym posterunku policji. Prezentacja obrazowała wygląd budynków strażnic, samochodów pożarniczych oraz zakupionego sprzętu w okresie kadencji. W latach 2011-2015 zakupiono: 2 motopompy Tohatsu, 12 pilarek, 7 pomp szlamowych, 6 agregatów prądotwórczych, 1 agregat wysokociśnieniowy, 1 pompę pływającą, 2 wentylatory oddymiające oraz 2 stacje zdalnego powiadamiania. Zakupy obejmowały również umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków – ratowników. Działalność naszych jednostek nie byłaby możliwa na tak wysokim poziomie bez pomocy Druhów strażaków i innych osób pracujących na rzecz środowiska lokalnego. Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie i pomoc Druhowi Posłowi Janowi Łopacie, Komendantowi Miejskiemu Druhowi Mirosławowi Hałasowi, Zarządowi Wojewódzkiemu i Powiatowemu ZOSP,  Radzie Gminy Konopnica, Wójtowi Mirosławowi Żydkowi i pracownikom Urzędu Gminy.

W okresie sprawozdawczym zostało przeszkolonych:

szkolenie podstawowe – 107 druhów

dowódców – 6 druhów

kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15 druhów

ratownictwa technicznego – 12 druhów

kierowcy – 6 druhów

Nasze jednostki uczestniczą w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP, zawodach powiatowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ćwiczeniach zgrywających i manewrach.

Również corocznie odbywają się Turnieje Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej, z nagrodami ufundowanymi przez gminę. Także członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych co roku wyjeżdżają w atrakcyjne miejsca na turnusy szkoleniowo – wypoczynkowe z dofinansowaniem Wójta Gminy.

Po sprawozdaniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Druh Adam Żytyński, zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi Oddziału Gminnego Związku.

W dyskusji głos zabrał Druh Mirosław Żydek – Wójt Gminy. Pogratulował strażakom wyremontowanych strażnic, samochodów pożarniczych i nowo zakupionego sprzętu. Jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę ciągłych szkoleń oraz prowadzenia dokumentacji finansowych. Zapewnił, że jako Wójt będzie nadal wspierał działalność strażacką w gminie.

Delegaci, obecni na obradach przyjęli jednomyślnie w głosowaniu sprawozdanie i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Przewodniczący Komisji Wyborczej Druh Adam Raczyński przedstawił listę przedstawicieli do nowego Zarządu Oddziału Gminnego oraz propozycję kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej i kandydatów na Zjazd Oddziału Powiatowego  Związku. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Druh Ireneusz Wróbel przedstawił uchwały dotyczące wyborów, które zostały przyjęte przez zjazd. W przerwie spotkania ukonstytuował się skład nowo wybranego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Na kadencję 2016 -2020 dokonano następujących wyborów:

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Prezes – Jerzy Sieńko

Wiceprezes – Mirosław Żydek

Wiceprezes – Piotr Gołębiowski

Komendant gminny –  Tomasz Wójcik

Sekretarz – Jerzy Wójtowicz

Skarbnik – Piotr Turski

Członek prezydium – Konrad Banach

Członek – Przemysław Ciuraj

Członek  – Marcin Olszak

Członek – Marek Jastrzębski

Członek  – Patryk Szymański

Członek – Radosław Wójcik

Członek – Krzysztof Trojnara

Członek – Adam Raczyński

Członek – Andrzej Romanowski

Członek  – Łukasz Adamczyk

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Przewodniczący – Grzegorz Szymański

Wiceprzewodniczący – Ireneusz Zieliński

Sekretarz –  Sylwia Chochoł – Skocz

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Konrad Banach

Jan Łopata

Mirosław Żydek

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Mirosław Żydek

Piotr Gołębiowski

Prezes Druh Jerzy Sieńko podziękował za wybór. W wystąpieniach okolicznościowych głos zabrali kapelan gminny – ks. kan. Konrad Dobrowolski i st. kpt Adam Pietrzak. Obaj gratulowali osiągnięć i dobrych wyborów oraz zapewnili o gotowości do współpracy w nowej kadencji. Także Druh Mieczysław Dziura – Sekretarz ZOP, z wielkim uznaniem odniósł się do działalności strażackiej w gminie Konopnica i wsparcia udzielanego przez Wójta i Radę Gminy. Miłym akcentem było podziękowanie za współpracę złożone byłemu Komendantowi Miejskiemu PSP, st. bryg. Mirosławowi Hałasowi, po 17 latach pełnienia tej funkcji w KM PSP w Lublinie, przez Prezesa ZOGm – Druha Jerzego Sieńko oraz Prezesa OSP Radawiec Duży – Druha Tomasza Brodziaka. Z kolei Druh Komendant Mirosław Hałas, mieszkaniec gminy Konopnica i członek OSP Motycz Leśny podziękował za życzenia i zapewnił o swojej życzliwości dla działalności strażackiej oraz że będzie służył swoim doświadczeniem i pomocą. Sekretarz zjazdu Druh Krzysztof Ostrowski odczytał list przesłany na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Druha Jerzego Sieńko przez Posła do Parlamentu Europejskiego Druha Krzysztofa Hetmana, który nie mógł przybyć na zjazd ze względu na obowiązki służbowe. W liście Druh Poseł Krzysztof Hetman przekazał wyrazy głębokiego uznania dla strażaków z gminy Konopnica za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i życzył owocnych obrad.

Druh Prezes Jerzy Sieńko dokonał zamknięcia Zjazdu i po długich obradach zaprosił wszystkich strażaków i zaproszonych gości na wspólny poczęstunek, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Motyczu Leśnym. Obiad, kawa i ciasto w gronie przedstawicieli wszystkich jednostek OSP gminy i osób zaproszonych, smakowały wyjątkowo pysznie. Do zobaczenia za 5 lat, na kolejnym zjeździe strażackim.

 

                                                                                                         Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 12:00, 25 maja 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności