Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

na przyznanie dotacji z budżetu gminy Konopnica na realizację zadania publicznego Organizacja zajęć w zakresie kultury fizycznej , w tym w dziedzinie piłki nożnej i zajęć ruchowych na terenie Gminy Konopnica w 2012 r.”

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja zajęć w zakresie kultury fizycznej , w tym w dziedzinie piłki nożnej i zajęć ruchowych na terenie Gminy Konopnica w 2012 r.”

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja konkursowa (powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Konopnica Nr 10/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. ) w dniu 25 stycznia 2012 r., stwierdziła, że złożona oferta przez Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Konopnica nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu

Wójt gminy 
Mirosław Żydek

Data opublikowania: 12:00, 26 stycznia 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności