Wójt Gminy Konopnica przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Konopnica  w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Konopnica  z organizacjami  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2021 roku.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać:

  1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Konopnica Kozubszczyzna 127 A, 21-030 Motycz
  2. pocztą elektroniczną na adres:  [email protected]  z dopiskiem:
    „Dotyczy konsultacji społecznych”

Termin zakończenia konsultacji: 14.11.2020r

Projekt uchwały

Data opublikowania: 14:43, 30 października 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności