Wójt Gminy Konopnica zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

Uprzejmie informuję że, rozpoczął się nabór wniosków na wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, finansowanego z programu Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Konopnica na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane  PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Gminy Konopnica w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 2 listopada 2021.

Informacje dodatkowe:

  1. opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
  1. opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Konopnica.
  1. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do pobrania:

Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.

Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Data opublikowania: 15:18, 21 października 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności