Ważna informacja dla mieszkańców!!!

Urząd Gminy Konopnica informuje, że zgodnie z art. 3  ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888 z póz. zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie oświadczenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Konopnica o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go do Urzędu Gminy Konopnica w terminie do dnia 30 września 2022 r.
W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Oświadczenie do pobrania

 


 

Data opublikowania: 21:04, 8 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności