Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Konopnica zostaną objęci selektywną zbiórką odpadów. Nie będzie już można zbierać wszystkich frakcji odpadów razem tzn. w sposób nieselektywny. Do 15 stycznia 2020r. (przed terminem płatności) należy złożyć nową deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 01 stycznia 2020r. będzie obowiązywała nowa stawka za odbiór odpadów:

13,00zł/osobę – kompostownik

20,00zł/osobę – brak kompostownika

W zabudowie jenorodzinnej i zagrodowej bioodpady (stanowiące odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych) mogą być w pierwszej kolejnosci poddane procesowi kompostowania w celu uzyskania komostu na potrzeby własne.

Uwaga!!! Od stycznia 2020r. odbiór wszystkich bioodpadów  będzie realizowany z przed posesji nie będzie już można oddawać bioodpadów do punktu PSZOK.

 

Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Konopnica będzie świadczyć usługi odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w częstotliwości:

1) Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

a) Zmieszane odpady komunalne:

– co najmniej 1 raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 31 marca,

– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

b) Selektywnie zebrane odpady komunalne:

– papier i tektura – 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej 1 raz w miesiącu okresie  od 1 listopada do 31 marca,

– metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 2 razy w miesiącu
w okresie od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej 1 raz w miesiącu okresie od
1 listopada do 31 marca,

– szkło – co najmniej jeden raz w miesiącu,

c) bioodpady (stanowiące odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych):

– co najmniej 1 raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 31 marca,

– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

2) Zabudowa wielorodzinna:

a) Zmieszane odpady komunalne

– co najmniej 1 raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 31 marca,

– 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

b) Selektywnie zebrane odpady komunalne:

– papier i tektura – 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej 1 raz w miesiącu okresie  od 1 listopada do 31 marca,

– metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 2 razy w miesiącu
w okresie od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej 1 raz w miesiącu okresie  od 1 listopada do 31 marca,

– szkło – co najmniej jeden raz w miesiącu,

c) bioodpady (stanowiące odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych):

– co najmniej 1 raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 31 marca,

– 1 raz w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

3) Odpady wielkogabarytowe – co najmniej 1 raz w roku,

4) Sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej 1 raz w roku,

5) Popiół paleniskowy – co najmniej raz na 2 miesiące w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.

W ramach opłaty gmina pokrywa koszt wyposażenia właścicieli nieruchomości
w worki przeznaczone do zbierania odpadów selektywnie zebranych: papieru i tektury w kolorze niebieskim;  tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu w kolorze żółtym, szkła w kolorze zielonym, bioodpadów w kolorze brązowym, popiołu paleniskowego w workach z napisem „Popiół”. Uwaga!!! Opłata nie pokrywa wyposażenia w pojemniki i worki na zmieszane odpady komunalne.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „PSZOK” to miejsce gdzie mieszkańcy Gminy Konopnica mogą oddać odpady problemowe. Punkt znajduje się pod adresem Kozubszczyzna 56A. PSZOK będzie świadczył usługi zbierania odpadów w każdy poniedziałek tygodnia od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 10:00 do18:00, od
1 października do 31 marca w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w każdy czwartek tygodnia
w godzinach od 07:00 do 15:00. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

PSZOK przyjmuje:

a) odpady selektywnie zebrane – papier i tektura;

b) odpady selektywnie zebrane – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

c) odpady selektywnie zebrane – szkło;

d) przeterminowane leki;

e) chemikalia i odpady niebezpieczne;

f) zużyte baterie i akumulatory;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) odpady wielkogabarytowe;

i) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

j) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

l) odzież;

m) tekstylia.

Regulamin PSZOK dostępny na stronie internetowej urzędu:
http://www.konopnica.eu/gospodarka-odpadami/ znajdą tam Państwo więcej informacji na temat gospodarki odpadami w Gminie Konopnica.

 

 

 

Data opublikowania: 11:22, 31 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności