Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego

Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego

W roku 2015 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2005 roku na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2010 r. na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich. Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym rogu blankietu. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieznaczonym terminem ważności (dla osoby, która w momencie składania wniosku ukończyła 65 rok życia i zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.)

Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach, bankach oraz poczcie. Problem może być uzyskanie kredytu bankowego czy dokonanie zakupów ratalnych.

Od 1 marca 2015 roku zmianie uległy przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dokument ten dla osoby, która nie ukończyła 5 roku życia ważny jest przez okres 5 lat, natomiast dowody osobiste wydawane osobom, które ukończyły 5 rok życia wydawane są na 10 lat. Odstąpiono od wydawania tzw. dowodów bezterminowych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołączyć aktualna fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm odzwierciedlającą wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, tzw. „zdjęcie paszportowe”, a także dotychczasowy dokument tożsamości.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Konopnica, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu: 81 50 31081 wew. 35.

Data opublikowania: 10:29, 20 marca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności