,,Remont drogi gminnej nr 106948L w miejscowości Radawiec Duży”

W ramach remontu drogi gminnej nr 106948 L w miejscowości Radawiec Duży na odcinku od km 0+012 do km 1+397 zostaną wykonane następujące roboty budowlane: roboty pomiarowe, frezowanie istniejącej nawierzchni, remont przepustów pod koroną drogi w km 0+503 (Ø 60 cm), 0+511 (Ø 60 cm), 0+970 (Ø 40 cm) i 1+310 (Ø 40 cm), remont poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie gruntem do poziomu jezdni drogi gminnej po remoncie, remont skrzyżowania drogi gminnej nr 106948 L z drogą gminną nr 106977 L w km 0+506, odtworzenie oznakowania poziomego, zmiana oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.