,,Remont drogi gminnej nr 106939L w miejscowości Motycz-Józefin”

 

W ramach remontu drogi gminnej nr 106939 L w miejscowości Motycz – Józefin na odcinku od km 0+035 do km 0+925 oraz od km 1+305 do km 2+015 zostaną wykonane następujące roboty budowlane: roboty pomiarowe, frezowanie istniejącej nawierzchni, remont przepustów pod koroną drogi w km 0+657 (Ø 2×60 cm), 0+820 (Ø 2×60 cm), 1+332 (Ø 60 cm), remont poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie do poziomu jezdni drogi gminnej po remoncie, remont skrzyżowania drogi gminnej nr 106939 L z drogą gminną nr 106936 L w km 2+000, zmiana oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.