„Czas na biznes!”

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie
„Czas na biznes!”
, realizowanego w okresie od 1 grudnia 2012r.
do 30 listopada 2014r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie pow. włodawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego – ziemskiego, lubartowskiego, opolskiego, krasnostawskiego, świdnickiego oraz lubelskiego – ziemskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie woj. lubelskiego poprzez utworzenie co najmniej 48 mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania do 30.11.2014r. 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

·         osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, w tym:

√     osoby długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez zatrudnienia przez okres
co najmniej 12 miesięcy w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

·         osoby nieaktywne zawodowo, w tym kształcące/ uczące się.

 

Priorytetowo traktowane będą osoby:

·         długotrwale bezrobotne;

·         kobiety (w tym zwłaszcza powracające i wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci);

·         w wieku 15 – 24 lat;

·         w wieku 50 – 64 lat;

·         zamieszkałe na obszarach wiejskich.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.    Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·         opracowanie Indywidualnych Planów Działań (1godz./os.)

·         szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” (56 godz.)

·         doradztwo indywidualne z zakresu aplikowania o wsparcie inwestycyjne
i pomostowe (4godz./os.)

 

2.    Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

·         jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 48 osób w maksymalnej wysokości
40 000,00 zł,
ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa.

 

3.    Wsparcie pomostowe:

A.    Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·         warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego (8 godz.)

·         indywidualne konsultacje tematyczne z zakresu rozliczania środków finansowych, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prowadzenia działalności gospodarczej (4 godz./os.)

B.    Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa dla 48 osób
na pokrycie obligatoryjnych opłat przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, w maksymalnej wysokości  1 000,00 zł miesięcznie.

C.    Przedłużone wsparcie pomostowe – pomoc finansowa dla 24 osób przysługująca
po zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, w maksymalnej wysokości 1 000,00 zł miesięcznie.
 

NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PRZEWIDZIANY JEST NA STYCZEŃ/LUTY 2013 R. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Biura projektu:

1.        Lubelska Fundacja Rozwoju

Oddział w Lublinie

ul. Rynek 7

20-111 Lublin

Tel. 81 528 53 02

e- mail: [email protected]

 

2.       Lubelska Fundacja Rozwoju

Oddział w  Chełmie

ul. Obłońska 20

22-100 Chełm

Tel. 82 564 98 70

e- mail:[email protected]

Data opublikowania: 09:53, 15 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności