Przebudowa drogi nr 106966 L w km od 0+00,00 do km 1+630 w miejscowości Zemborzyce Dolne i Zemborzyce Podleśne

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 106966 L w km od 0+000 do km 1+630
w miejscowości Zemborzyce Dolne i Zemborzyce Podleśne”

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi: 637 543,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 275 086,34 zł

Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 10 listopada 2020 r. z terminem zakończenia do 28 maja 2021 r.

Celem projektu jest poprawa  bezpieczeństwa  ruchu drogowego jak i zwiększenie dostępności połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców, rolników, przedsiębiorców.

Planowane efekty:

W ramach prac budowlanych planuje się przebudowę drogi gminnej nr 106966 L
w miejscowości Zemborzyce Dolne i Zemborzyce Podleśne w km roboczym od 0+000 do km 1+630 w ramach której wykona się: dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, górną warstwę podbudowy oraz pobocza bitumicznego z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą
i ścieralną z betonu asfaltowego o gr. po 4 cm na całej szerokości jezdni oraz pobocza, podbudowę z kruszywa wraz z warstwami bitumicznymi na zjazdach indywidualnych, przebrukowanie istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej w celu dowiązania się do nowej nawierzchni na jezdni drogi gminnej, wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej, ustawienie znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2224 L w km 0+000 oraz z drogą powiatową nr 2263 L w km 1+630.