,,Przebudowa drogi gminnej nr 106977 L w miejscowości Radawiec Duży”

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 106977 L w miejscowości Radawiec Duży na odcinku od km 0+000 do km 1+165 zgodnie z założonym lokalnie kilometrażem roboczym zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

 • Roboty pomiarowe.

 • Roboty przygotowawcze – usunięcie kolidującego drzewostanu, karczowanie krzaków.

 • Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (wcinki na początku i końcu odcinka).

 • Roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejących zjazdów z kostki betonowej, warstw konstrukcyjnych nawierzchni na przepustach, przepustów betonowych.

 • Remont istniejących urządzeń odwadniających takich jak przydrożne rowy odwadniające
  i przepusty pod koroną drogi gminnej oraz pod zjazdami.

 • Roboty ziemne – wykonanie koryta pod poszerzenia konstrukcji jezdni i pobocza.

 • Profilowanie i zagęszczenie koryta na poszerzeniach konstrukcji jezdni i poboczach.

 • Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach konstrukcji jezdni i poboczach.

 • Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach konstrukcji jezdni i poboczach.

 • Wyrównanie warstw podbudowy kamiennej betonem asfaltowym AC16W 50/70 w ilości śr. 125 kg/m2 na poszerzeniach i poboczach na odcinku od km 0+000 do km 0+025 oraz od km 0+535 do km 1+165.

 • Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W 50/70 w ilości
  śr. 75 kg/m
  2 na całej szerokości jezdni na odcinki od km 0+025 do km 0+535.

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni
  i poboczach.

 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni i poboczach.

 • Wykonanie progu zwalniającego płytowego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie zasadniczej z GSC o Rm=5,0 MPa
  i warstwie ulepszonego podłoża z GSC o Rm=2,5 MPa.

 • Wykonanie zjazdów asfaltowych.

 • Przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki betonowej – regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki, krawężników i obrzeży.

 • Formowanie poboczy gruntowych wzdłuż poboczy o nawierzchni twardej (asfaltowych).

 • Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem zmiany SOR.

 • Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem zmiany SOR.

 • Roboty wykończeniowe – plantowanie i humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą.

Zdjęcia drogi w trakcie przebudowy