,,Przebudowa dogi gminnej nr 106952L i 112542L w miejscowości Radawiec Duży – Radawiec Mały”

Zakres prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 112542 L i 106952 L w miejscowości Radawiec Mały – Radawiec Duży obejmuje:

 • Roboty pomiarowe.

 • Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej.

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrębie pasa drogowego.

 • Wycinka kolidującego drzewostanu.

 • Roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejącego przepustu betonowego wraz z przyczółkami
  i barierami drogowymi.

 • Zabezpieczenie przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na przepustach pod koroną drogi.

 • Roboty związane z odwodnieniem drogi – oczyszczenie, profilowanie i lokalne odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi, wymiana istniejących i wykonanie nowych przepustów pod zjazdami, przebudowa przepustu pod koroną drogi w km 0+585, budowa przepustów na włączeniach dróg gminnych nr 112542 L i 106952 L do drogi powiatowej nr 2260 L.

 • Roboty ziemne – wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji jezdni w celu wykonania utwardzonego pobocza asfaltowego z częściowym wbudowaniem materiału w obrębie robót.

 • Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie na konstrukcji pobocza asfaltowego i poszerzenia jezdni i włączeń dróg gminnych do drogi powiatowej.

 • Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie na konstrukcji pobocza asfaltowego i poszerzenia jezdni i włączeń dróg gminnych do drogi powiatowej.

 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni, poboczu asfaltowym i włączeniach dróg gminnych do drogi powiatowej.

 • Ułożenie geosiatki na jezdni, poszerzeniu i poboczu asfaltowym.

 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni i poboczu asfaltowym.

 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni i poboczu asfaltowym.

 • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31.5 mm stabilizowanym mechanicznie.

 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy asfaltowe.

 • Wykonanie warstw bitumicznych (wiążącej i ścieralnej) na zjazdach asfaltowych.

 • Wykonanie warstw bitumicznych (wiążącej i ścieralnej) na wlotach bocznych skrzyżowań
  z drogami gminnymi.

 • Przebrukowanie istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej w celu dowiązania się do projektowanej niwelety jezdni.

 • Ustawienie znaków pionowych i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie
  z projektem zmiany SOR.

 • Ustawienie urządzeń BRD – barier drogowych na przepuści w km 0+585.

 • Plantowanie oraz humusowanie z obsianiem trawą skarp i poboczy gruntowych.

 

Zdjęcia drogi w trakcie przebudowy