PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania propozycji i uwag do ww.  programu.

Jednocześnie informuję, że punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag jest Program współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z pod-miotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2018”

 (Uchwała Nr XLII/257/2017 Rady Gminy Konopnica  z dnia 29 listopada 2017 r.  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2018 r. poz. 124)

Wnioski należy kierować droga elektroniczną na adres:

[email protected]

Termin składania propozycji upływa 9 listopada 2018r.

Data opublikowania: 10:30, 29 października 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności