POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LUBLINIE INFORMUJE

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LUBLINIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE DECYZJI KOMISJI (UE) NR 2018/883 Z DNIA 18 CZERWCA 2018r. GMINY: GARBÓW, JASTKÓW, NIEMCE, WÓLKA, GŁUSK, KONOPNICA ORAZ MIASTO LUBLIN ZOSTAŁY OBIETE RESTRYKCJAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W STREFIE OCHRONNEJ – STREFA ŻÓŁTA.

Podstawowe wymagania weterynaryjne w zakresie bioasekuracji dotyczące ASF – strefa ŻÓŁTA
1. Gospodarstwo jest zarejestrowane w rejestrze PLW
2. Siedziba stada jest zarejestrowana w CBD systemu IRZ
3. Do gospodarstwa wprowadzane są świnie prawidłowo oznakowane, zaopatrzone w wymaganą przepisami prawa dokumentację, pochodzące z zarejestrowanych siedzib stad, niezablokowanych w CBD i posiadacz świń posiada dokumenty potwierdzające ich pochodzenie
4. Przestrzegana jest terminowość zgłaszania zdarzeń dotyczących świń –24h sprzedaż/kupno/upadek/ itp.
5. Świnie utrzymywane w siedzibie stada są prawidłowo oznakowane
1.        Dopełniono obowiązku sporządzenia i złożenia w BP ARiMR spisu świń
2.        W siedzibie stada (gospodarstwie) znajduje się ewidencja leczenia zwierząt
3.        W siedzibie stada znajduje się dokumentacja dotycząca padłych zwierząt
4.        Przestrzegany jest zakaz żywienia świń odpadami kuchennymi.
5.        W gospodarstwie znajdują się środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.
6.        W gospodarstwie znajduje się odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie.
7.        Zwłoki padłych świń są zagospodarowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009
8.        W przypadku uboju na użytek własny fakt ten został zgłoszony do PLW
9.        Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie
10.     Świnie utrzymywane są w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi., w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie, mających odrębne wejścia oraz nie posiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne
11.     W przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym wybieg dla świń zabezpieczono podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem
12.     Posiadacz świń posiada spis świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz na bieżąco go aktualizuje
13.     Świnie karmione są paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących
14.     Przestrzegany jest zakaz karmienia świń zielonką lub sianem pochodzącym z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba ze siano lub zielonkę:

a)     poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub

b)    składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni przed ich podaniem świniom

15.     Przestrzegany jest zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy lub ściółki pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba, że:

a)     zostały one poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub

b)    były składowane w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 90 dni przed ich wykorzystaniem 

16.     Przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, wyłożone są maty dezynfekcyjne, których szerokość jest nie mniejsza niż szerokość danego wejścia a długość nie mniejsza niż 1 metr.
17.     Przed wjazdem na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie i wyjazdem z terenu tego gospodarstwa wyłożone są maty dezynfekcyjne lub wykonane są niecki dezynfekcyjne, których szerokość jest nie mniejsza niż szerokość wjazdu a długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do gospodarstwa
18.     Przed wejściami do gospodarstwa w którym utrzymywane są świnie i wyjściami z tego gospodarstwa, wyłożone są maty dezynfekcyjne, których szerokość jest nie mniejsza niż szerokość danego wejścia a długość nie mniejsza niż 1 metr.
19.     Maty utrzymywane są w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego
20.     Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do obsługi świń są oczyszczane i odkażane na bieżąco
21.     Czynności związane z obsługą świń wykonywane są wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności w danym gospodarstwie – jeżeli gospodarstwo nie znajduje się na obszarze obowiązywania Programu bioasekuracji
22.     Prowadzony jest rejestr:

a)    środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz

b)    rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie – jeżeli gospodarstwo nie znajduje się na obszarze obowiązywania Programu bioasekuracji 

 

23.     Pracownicy i obsługa stosują środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym myją a następnie odkażają ręce oraz czyszczą a następnie odkażają obuwie

 

24.     Osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń używają odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności
25.     Przestrzegany jest zakaz prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny w innych gospodarstwach niż gospodarstwo, w którym utrzymywane są te świnie
26.     Na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, nie są wnoszone ani wwożone zwłoki dzików, tusze dzików, części tusz dzików i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące z dzików
27.     Na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, nie są wnoszone ani wwożone materiały ani przedmioty, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (np. przez pracowników leśnych)
28.     Przestrzegany jest zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne
lub odłowie takich zwierząt

 

 

Data opublikowania: 10:09, 26 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności