„Opieka wytchnieniowa ’’ – edycja 2023

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Opieka wytchnieniowa ’’ – edycja 2023

Gmina Konopnica uprzejmie informuje, iż otrzymała środki finansowe zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubelskim na realizację w 2023r. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023r., który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 113 097,60 zł.

Całkowita wartość – 113 097 ,60 zł.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 Głównym celem Programu jest : wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogły przyznać na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

  1. udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;

  2. zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;

  3. pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;

  4. zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest: złożenie Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatkowo można przedłożyć Kartę oceny niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 6 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dokument nie jest obowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu podsiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019r. Państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. O Funduszu Solidarnościowym Dz .U. z 2020r. Poz 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Szczegółowe informacje dotyczące programu

1.Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2023r.

2. Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B,21-030 Motycz. od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.00.

3 Dodatkowe informacje, można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35; 81.503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

Załączniki :

1. Program M Ri PS”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny ( zał. nr 6 do Programu)

3. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ( zał. nr 7 do Programu)

Data opublikowania: 12:20, 23 lutego 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności