„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wytyczne do Programu pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu są  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Będzie on realizowany w trzech modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.                

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług

opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

a) w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,

b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Do tej formy wsparcia konieczne jest złożenie podania z uszczegółowionym  zakresem usług, dostarczenie  orzeczenia o niepełnosprawności i  załącznika nr 6 do Programu- Karta oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthela, wypełnionego przez lekarza specjalistę – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu.

W ramach w/w programu gmina może ubiegać się o wsparcie tegoż zadania do wysokości 80% kosztów jego realizacji. Wnioski gminy mogą składać  do właściwego wojewodydo 30 kwietnia 2019 r.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 26 kwietnia 2019 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Kierownik OPS w Konopnicy

Grażyna Zawadzka

Data opublikowania: 10:47, 18 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności