Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy,  iż w roku 2018 r. Fundacja „OIC Poland” będzie realizatorem nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lubelskim.

PUNKT – Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek 10.00 – 14.00

Wtorek 10.00 – 14.00

Czwartek 10.00 – 14.00

Piątek 10.00 – 14.00 

  Informacje i zapisy: 

tel. 81 710 46 30; 508-247-177

e-mail: [email protected]

www.oic.lublin.pl

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma
w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-aministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Lp. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”: Sposób udokumentowania uprawnienia
1 której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2 która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.2017 poz. 1832) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
3 która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4 która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 1203, oraz z 2017r. poz. 60) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
5 która nie ukończyła 26 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
6 która ukończyła 65 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
7 która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
8 która jest w ciąży przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

 

Data opublikowania: 11:05, 3 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności