OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Konopnica

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopnica Uchwały Nr XXX/190/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopnica.

Przedmiotowa zmiana studium będzie polegała na wykreśleniu z części graficznej symbolu drogi oznaczonej KD-G/D w miejscowości Stasin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanej zmiany studium na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz lub przesłać pocztą tradycyjną na podany wyżej adres w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer lub nazwa obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy oraz podpis wnioskodawcy.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Konopnica

Data opublikowania: 08:25, 9 marca 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności