Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Jesienny rajd rowerowy”
w złożonej  w dniu 16.09.2016r. ofercie przez Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań ul. Powstania Styczniowego 77, 20-706 Lublin , na podstawie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica oraz na stronie internetowej (www.konopnica.eu).

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 września 2016 r. w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Konopnica  – sekretariat;

– drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected];

– listownie na adres – Urząd Gminy Konopnica  Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz (decyduje data wpływu do urzędu);

W załączeniu: oferta stowarzyszenia

 Wójt Gminy

Mirosław Żydek

Data opublikowania: 15:17, 19 września 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności