OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU – „Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2024

Gmina Konopnica informuje o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin na rok) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, lub pobytu całodobowego – 14 dni w ciągu roku.

 Głównym celem Programu jest: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogły przyznać na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

  1. udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;

  2. zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;

  3. pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;

  4. zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 23 października 2018 r o Funduszu Solidarnościowym Dz .U. z 2020r. Poz 1787). Celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy, pracownikiem socjalnym Magdaleną Wadowską pod numerem telefonu tel 81 503 22 35, 81 503 10 81 wew. 38, 782 – 650 – 400 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, 21-030 Motycz, pok.24.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada 2023 roku włącznie

Data opublikowania: 11:07, 7 listopada 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności