OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2024

Gmina Konopnica informuje o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

CEL PROGRAMU:

Celem jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia, wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, wynikiem czego będzie poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenie jej w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym .

Wsparcie skierowane jest dla :
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Usługi asystencji osobistej polegają na WSPIERANIU przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2023 r. poz 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie , o których mowa w ust.10, finansowane ze środków publicznych.

Czas trwania usług asystencji osobistej:

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:

  a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

   

Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3. Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej  (asystentem nie mogą być rodzice i dzieci, rodzeństwo, małżonek , wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu ), pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35; 81 503 10 81 wew.38; 81/440 19 55, lub osobiście pok.24

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września 2023 r. włącznie

Data opublikowania: 08:16, 25 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności