NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK

Wójt Gminy Konopnica – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 i art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Konopnica.

 

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba:

1)      pełnoletnia,

2)     zamieszkała na terenie gminy Konopnica ,

3)   posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

4)    posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)   nie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1)    podanie, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,

2)    kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,

3)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),

5)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi wziąć udział w całości szkolenia, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć pisemne przyrzeczenie.

Rachmistrz spisowy będzie wykonywał prace spisowe w okresie 1 września – 30 listopada 2020 r.

Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia mobilne. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.

Rachmistrz  spisowy przed rozpoczęciem spisywania składa na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

 

Oferty należy składać w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Konopnica Kozubszczyzna 127 B  (pokój nr 22) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Konopnica  ( liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 5031081 wew. 49

 

 

Wójt Gminy Konopnica

Mirosław Żydek

 Gminny Komisarz Spisowy

 

Data opublikowania: 15:50, 16 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności