Lubelskie gminy apelują o zahamowanie wzrostu kosztów gospodarki odpadami.

Niepokój gmin. Lubelskie gminy apelują o zahamowanie wzrostu kosztów gospodarki odpadami.

Zarząd Związku Gmin Lubelszczyzny apeluje do Ministerstwa Klimatu o działania na rzecz zahamowania wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami. Organizacja przedstawia jednocześnie swoje postulaty, które miałyby usprawnić działanie systemu.
„Jako przedstawiciele Związku Gmin Lubelszczyzny, z niepokojem obserwujemy skokowy wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Przekłada się to na wzrost obowiązkowych obciążeń naszych mieszkańców z tytułu zobowiązania ich do finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów” – czytamy w stanowisku Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny.

Do czynników wpływających na wzrost wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez mieszkańców gmin organizacja zalicza: wzrost stawek za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych (w tym m.in. wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej); zakaz składowania frakcji energetycznej, której kaloryczność przekracza 6 MJ; konieczność ponoszenia kosztów realizacji przez Instalacje Komunalne obowiązku monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia p. pożarowego oraz konieczność zapewnienia powszechnego i obowiązkowego zabezpieczenia roszczeń; niewystarczające możliwości termicznego przetwarzania odpadów; konieczność dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian legislacyjnych (w zakresie zwiększenia ilości frakcji podlegających segregacji, jak też zwiększenia częstotliwości ich odbioru oraz zmianie zasad odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów odbioru odpadów od mieszkańców).
Ponadto, w ocenie lubelskich gmin, na wzrost kosztów składają się też: nieszczelność systemu; brak lub niewystarczająca konkurencja na rynku w zakresie odbioru odpadów komunalnych; rosnące ceny energii, transportu i pracy – wzrost akcyzy na paliwa, uwolnienie rynku energii i wzrost płacy minimalnej przekłada się na koszty ponoszone przez firmy odbierające i przetwarzające odpady; ograniczone możliwości zbytu odpadów wyselekcjonowanych w tym: makulatury, PET, folii czy stłuczki szklanej.
W związku z powyższym gminy zrzeszone w Związku Gmin Lubelszczyzny postulują:
– umożliwienie rozwoju instalacji zgazowania/termicznej utylizacji RDF-u oraz stworzenie systemu finansowania takich inwestycji
– wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta z tytułu wytworzenia danego produktu;
– zmniejszenie bieżących obciążeń na poziomie instalacji komunalnych;
– przywrócenie gminom elastyczności w zakresie kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
– ograniczenie napływu strumienia odpadów z zagranicy;
– znakowanie produktów w celu poprawy efektywności segregacji;
– stworzenie programów umożliwiających współpracę biznesu z jednostkami badawczymi;
– edukację dzieci jak i dorosłych przy udziale instytucji rządowych, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej jak i mediów publicznych.

„Uwzględnienie powyższych postulatów w procesie wdrażania kolejnych zmian w systemie gospodarowania odpadami, w naszej opinii, z jednej strony pozwoli uprościć funkcjonowanie systemu i zmniejszyć obciążenia finansowe naszych mieszkańców, a z drugiej na wypełnienie ciążących na Polsce obowiązkach prawnych w zakresie osiągania poziomów odzysku wymaganych przez unijne przepisy” – głosi stanowisko podpisane przez przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny Krzysztofa Kołtysia.

Data opublikowania: 09:13, 24 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności