Instytucje

Funkcja administracyjna sprawowana jest przez Urząd Gminy w Konopnicy. Na terenie gminy utworzono 21 sołectw. Gminę obsługuje Rewir Policji zlokalizowany w Maryninie. Obecnie czynione są starania o utworzenie Posterunku Policji na terenie gminy Konopnica. W Konopnicy działa Lubelski Bank Regionalny filia Konopnica. Na terenie gminy Konopnica funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Motyczu. Organem założycielskim SP ZOZ jest Rada Gminy. Opiekę zdrowotną dla mieszkańców świadczy: · 3 lekarzy ze specjalizacją rodziną i ogólną oraz pediatryczną; · 1 stomatolog; · 3 pielęgniarki środowiskowe, 1 pielęgniarka koordynująca i 1 położna środowiskowa. SP ZOZ w Motyczu obejmuje opieką zdrowotną mieszkańców z następujących miejscowości: Motycz, Kozubszczyzna, Radawiec Mały, Radawiec Duży, Radawczyk, Marynin, część Stasina, część Konopnicy, Sporniak oraz niewielką część mieszkańców z Tomaszowic i Lublina. SP ZOZ w Motyczu obejmuje opieką zdrowotną 7 szkół działających na terenie gminy Konopnica. Na terenie gminy działają dwa prywatne gabinety lekarskie. Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona mieszkańcom gminy w wystarczającym zakresie. Porady specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowań w Lublinie. Z powodu trudnych warunków życia niektórych rodzin i osób, udzielana jest im pomoc. Finansowanie pomocy społecznej odbywa się ze środków: · budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych, · dotacji celowych budżetu centralnego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

Data opublikowania: 12:15, 2 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności