INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
informuje o wolnych środkach na aktywizację osób
w szczególności do 30 roku życia na różne formy wsparcia
w tym staże z koniecznym warunkiem zatrudnienia.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (I)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (I)” jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 350 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Lubelskim.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wLublinie oraz w Filiach wBełżycach i Bychawie, łącznie spełniających następujące warunki.:

 1. posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach w Bełżycach i Bychawie,
 2. ukończyły 18 lat i nie ukończyły 30 roku życia,
 3. są zaliczane do grona tzw. młodzieży NEET*,
 4. mają ustalony I lub II profil pomocy.

* Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 zaosobę należącą do grupy NEETuznaje się osobę, która:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodnize środków publicznych).

W ramach projektu przewidziano wsparcie ukierunkowane na osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia, w tym w szczególności:

 • długotrwale bezrobotne:
  – w wieku 18-24 pozostające bez pracy przez co najmniej 6 miesięcy,
  – w wieku 25-29 zarejestrowane w PUP w Lublinie przez co najmniej 12 miesięcy,
 • osoby niepełnosprawne,

W ramach projektu w 2015 roku realizowane będą następujące działania wspierające wejście lub powrót na rynek pracy Uczestników projektu:

 • opracowanie IPD (350 osób),
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe (350 osób),
 • szkolenia (80 osób),
 • bony szkoleniowe (20 osób),
 • staże (200 osób),
 • bezzwrotne dotacje na otworzenie działalności gospodarczej (40 osób),
 • prace interwencyjne (10 osób).


Program Regionalny „Ludzie Młodzi”

realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 12 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Lublinie oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Tomaszowie Lubelskim i Włodawie

Program Regionalny „Ludzie Młodzi” finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia zamieszkałych na obszarach wiejskich.

W ramach Programu Regionalnego przewidziano wsparcie dla 310 osób bezrobotnych
(w tym 159 kobiet). Osoby bezrobotne kierowane będą na następujące formy wsparcia:

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób bezrobotnych
 • Prace interwencyjne dla 20 osób bezrobotnych
 • Staż dla 160 osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 10 osób bezrobotnych
 • Szkolenia indywidualne dla 50 osób bezrobotnych
 • Szkolenia grupowe dla 30 osób bezrobotnych

Dodatkowo w programie tym będą stosowane działania o charakterze innowacyjnym:
nadzór mentorski i branżowe umowy szkoleniowe.
Każdy uczestnik zostanie również objęty pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Utworzony będzie także Indywidualny Plan Działania w celu ustalenia ścieżki powrotu na rynek pracy.
Z programu będą mogły skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Lublin oraz w Filiach w Bełżycach i w Bychawie.

Data opublikowania: 10:57, 26 maja 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności